Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2022-2023 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище“

 

О Б Я В А

 

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2022-2023 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище“, които попадат в обхвата на актуалния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, с начални годишни наемни цени и депозити за участие, както следва:

№ по ред

Землище

Поземлен имот №

Местност

Площ за отдаване (дка)

№ на физ. блок

Начална цена (лв.)

Депозит (лв.)

1

Долно Ряхово

22798.20.1

ДЕРИНЬОЛ

85,460

     22798-216

22798-7

1025,52

102,55

2

Долно Ряхово

22798.14.1

ТУРСКИ ЛОЗЯ

100,740

22798-229

1208,88

120,89

3

Долно Ряхово

22798.24.90

ДЖЕВИЗ КУЛАК

30.000

22798-240

360

36

4

Малък Преславец

46927.2.116

КОРУ КУЛАК

50,580

46927-379

606,96

60,70

5

Малък Преславец

46927.16.92

ОВОЩНА ГРАДИНА

145.800

46927-363

1749,60

175

6

Осен

54078.19.7

КРАЙ СЕЛОТО

20.790

54078-194

249,48

24,95

7

Подлес

57056.31.28

ЯМАЧА

7,240

57056-55

86,88

8,68

8

Черногор

81075.5.532

ПОД СВИНАРНИКА

70.280

81075-213

843,36

84,34

Публичният търг ще се проведе на 28.09.2022 г. (сряда) в 11:00 часа, в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.

Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център на Община Главиница в срок до 16:00 часа на 27.09.2022 г., след представяне на документ за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.

Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до16:00 часа на 27.09.2022 г.

Повторен търг при необходимост да се проведе на 05.10.2022 г. (сряда) от 11:00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 04.10.2022 г.

Справки на тел.086-36-21-28.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.