• Начало
 • Конкурси за длъжност
 • ЗАПОВЕД № РД-01-30/20.06.2017г. - конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинска детска градина "Св. Св. Кирил и Методий" гр.Главиница

HEADER GLAVINITSA

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-30/20.06.2017г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90 и 91 от КТ и във връзка с чл. 217 ал. 3 и ал. 5 от ЗПУО

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Да се обяви конкурс за заемане на длъжността  "Директор" на общинска детска градина   "Св. Св. Кирил и Методий"   гр.Главиница.
 2. Кратко описание на длъжността: Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни стандарти за предучилищното образование, и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина;
 3. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите;
 4. Размер на минималната основна месечна заплата: 825,00 лв., съгласно Наредба №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, изд. от МОН;
 5. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

5.1. да са български граждани;

5.2. да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/;

5.3. лицето, кандидатстващо за заемане длъжността „директор” на детска градина да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да не е лишено от правото да упражнява професията си и да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата;

5.4. да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ и трудовото му правоотношение, да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

5.5. да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър" или „магистър";

5.6. да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител" по смисъла на чл. 213 ал. 1 от ЗПУО;

5.7. кандидатите за длъжността „директор" на общинската детска градина да имат не по-малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213 ал. 2 от ЗПУО.

 1. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността и компетентности:
 2. Работа в екип;
 3. Комуникативна компетентност;
 4. Професионална компетентност;
 5. Управленска компетентност;
 6. Стратегическа компетентност;
 7. Компетентност за преговори и убеждаване;
 8. Други специфични за длъжността изисквания;
 9. Ориентация към резултати.
 10. Начин на провеждане на конкурса:

7.1.   Конкурсът се провежда в три етапа:

7.1. Допускане по документи;

7.2. Писмен изпит – тест;

7.3. Интервю.

 1.  До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

8.1. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа;

8.2. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса;

8.3.  Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на предучилищното и училищно образование  и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „Директор" на общинска детска градина;

8.4. Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста;

8.5.  След приключване на първия етап от изпита, комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява всички кандидати за резултатите от теста;

8.6. Интервюто се провежда след обявяване на резултатите от теста, като допуснатите  кандидати се подреждат по азбучен ред;

8.7.   Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

 1. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

9.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „Директор" на общинска детска градина);

9.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване);

9.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи);

9.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ, умения за мотивиране и убеждаване).

 1. Необходими документи за участие в конкурсa:

10.1. Заявление за участие в конкурса и автобиография;

10.2. Документи  за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността /копия/;

10.3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата /трудова книжка, удостоверение/ - копия;

10.4. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността Директор на общинска детска градина;

10.5. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;

10.6.  Други документи, удостоверяващи професионална квалификация;

10.7. Декларация от лицето, че не е осъждано и срещу него не се водят досъдебни производства;

10.8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност, което се представя при постъпването на работа.

Забележка: Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Срок и място за подаване на документите: Документите се подават в Община Главиница,  при главен специалист „Човешки ресурси“ на Община Главиница, с адрес:  гр. Главиница, ул. „Витоша” №44, етаж 2, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в срок от един месец от обявяване на конкурса /до 21.07.2017 г. вкл./.
 2. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Община Главиница – ул. „Витоша” 44  и на електронната страница на Община Главиница: www.glavinitsa.bg

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам  на Зам.кмет „Хуманитарни дейности“.

Утвърдил:

Кмет на Община Главиница   (п)

                                   /Неждет Джевдет/

Съгласувал:                   

Зам. кмет „Хуманитарни дейности“   (п)

                                              /Данка Милчева/

 

Изготвил:

Н-к отдел „Хуманитарни дейности“   (п)

                                           /Мюмюне Хаккъ /  

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.