HEADER GLAVINITSA

 

На основание  чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № 0886/18.05.2017г. на Кмета на Община Главиница

О  Б  Щ  И  Н  А     ГЛАВИНИЦА

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността  „Старши инспектор Еколог“  в Община  Главиница

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1.1.Образователна степен – бакалавър;

1.2.Професионален опит –  една година;

1.3.Минимален ранг – V-ти младши;

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, по които ще се оценяват кандидатите - аналитична компетентност, ориентираност към резултати, комуникативна компетентност, работа в екип, фокус към клиента/вътрешен/външен/, професионална компетентност .
 2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява дейности по опазване на околната среда на територията на Община Главиница, в съответствие с нормативната база на Република България и законните разпореждания на Кмета на Община Главиница и Общински съвет Главиница. Изготвя инвестиционни намерения /предложения/ по проекти на Община Главиница и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/, както и подготвя  екологична оценка и оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,  документация на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС по приложение №6 от Наредбата за оценка на въздействието на околната среда;
 3. Минимален размер на основната заплата: 460 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;
 4. Допълнителни изисквания:

5.1.професионално направление:  Екология и опазване на околната среда

5.2.компютърни умения – работа с продукти на MS Office (Word, Excel), правно информационни системи;

5.3. да има познания и компетентности в областта на З-н за водите, З-н за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, З-н за пчелите, З-н за подземните богатства, З-н за почвите, З-н за защита на животните, З-н за защита на растенията, З- за защитените територии и др.,З-н за държавния служител, ЗМСМА, Наредби и правилници на ОбС Главиница;

     5.4.работа в бюджетна сфера е предимство;

 1. Конкурсът ще се проведе чрез:
  • 1. решаване на тест;
  • 2. интервю
 2. Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие в конкурса:
  • 1. Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 1 от НПКДСл – по образец;
  • 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец;
  • 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
  • 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит в общинска администрация или държавна администрация;
  • 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива)

Документите по т.7 се подават лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията,  на адреса  на Община Главиница, ул. ”Витоша”№ 44, етаж 2, стая № 3, Майя Тодорова – главен специалист „ЧР“ всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.  На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за информация: 08636 / 2040.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло на  входа на Община Главиница, както и в сайта на Община Главиница:  www.glavinitsa.bg

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата: www.glavinitsa.bg

Неждет Джевдет /п/

Кмет на Община Главиница

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

могат да се изтеглят от ТУК:

doc smallзаявление за участие в конкурса

doc smallдекларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.