• Начало
 • Конкурси за длъжност
 • ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ОБЯВЯВА конкурс за длъжността Директор на дирекция в дирекция „Финансово и административно обслужване“

HEADER GLAVINITSA

 

На основание  чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед №0885/18.05.2017 г. на Кмета на Община Главиница

О  Б  Щ  И  Н  А     ГЛАВИНИЦА

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността Директор на дирекция

в дирекция „Финансово и административно обслужване“ в Община  Главиница

 

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • 1. Образователна степен – магистър;
  • 2. Професионален опит –  четири години;
  • 3. Минимален ранг – ІII-ти младши;
 2. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, по които ще се оценяват кандидатите - стратегическа компетентност, лидерска компетентност,управленска компетентност, ориентираност към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента .
 3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Директор на дирекция „Финансово и административно обслужване”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е ръководна длъжност под прякото ръководство на Секретаря на Община Главиница. Основна цел – подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива в осъществяването на техните управленски функции. Области на дейност – финансово и административно обслужване на потребители на административни услуги, регионално и трансгранично сътрудничество. Преки задължения – обезпечава и контролира финансовото състояние на общината, изпълнението на бюджета, както и регулира документооборота и деловодната дейност на общинска администрация Главиница, координира обработването и съхраняването на общинския архив. Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или подзаконов нормативен акт.
 4. Минимален размер на основната заплата: 460 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;
 5. Допълнителни изисквания:
  • 1. професионално направление: икономика, финанси
  • 2. компютърни умения – работа с продукти на MS Office (Word, Excel), правно информационни системи;
  • 3. да има познания и компетентности в областта на З-н за счетоводството, З-н за общинския дълг, З-н за статистиката, З-н за сметната палата, З-н за управление на   средствата от Европейски и инвестиционни фондове, З-н за финансово управление и контрол в публичния сектор, З-н за държавния служител, ЗМСМА, Наредби и правилници на ОбС Главиница.;
  • 4. работа в бюджетна сфера е предимство;
 6. Конкурсът ще се проведе чрез:
  • 1. решаване на тест;
  • 2. интервю
 7. Необходими документи за участие в конкурса:
  • 1. Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 1 от НПКДСл – по образец;
  • 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец;
  • 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
  • 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като служител на ръководна длъжност в общинска администрация или държавна администрация;
  • 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива)

Документите по т.7 се подават лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията,  на адреса  на Община Главиница, ул. ”Витоша”№ 44, етаж 2, стая № 3, Майя Тодорова – главен специалист „ЧР“ всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.  На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за информация: 08636 / 2040.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло на  входа на Община Главиница, както и в сайта на Община Главиница:  www.glavinitsa.bg

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата: www.glavinitsa.bg

Неждет Джевдет /п/

Кмет на Община Главиница

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

могат да се изтеглят от ТУК:

doc smallзаявление за участие в конкурса

doc smallдекларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.