HEADER GLAVINITSA

 

На основание  чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № 0884/18.05.2017 г. на Кмета на Община Главиница

О  Б  Щ  И  Н  А     ГЛАВИНИЦА

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „ Главен счетоводител“  в Община  Главиница

 

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1.1.Образователна степен – бакалавър;

1.2.Професионален опит –  3 /три/ години;

1.3.Минимален ранг – IV-ти младши;

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, по които ще се оценяват кандидатите - аналитична компетентност, ориентираност към резултати, комуникативна компетентност, работа в екип, фокус към клиента/вътрешен/външен/, професионална компетентност .
 2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: съдейства за осъществяване счетоводната  дейност и политика на общинската администрация, като контролира записването на счетоводната информация в счетоводните програми, с оглед законосъобразно и целесъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетни средства. Прилагане на законодателството в областта на съставянето и изпълнението бюджета на Община Главиница. Разработва актуализация и промяна на бюджета в съответствие с изискванията на закона; Осъществява предварителен, текущ и последващ  финансов контрол при поемане на задължения и извършване на разход; Съставяне на  текуща информация за изпълнение на бюджета, на сметките за средства на Европейския съюз (СЕС) и на сметките за чужди средства;
 3. Минимален размер на основната заплата: 460 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;
 4. Допълнителни изисквания:

5.1.професионално направление: икономика; счетоводство и контрол;

5.2.компютърни умения – работа с продукти на MS Office (Word, Excel), правно информационни системи;

5.3. да има познания и компетентности в областта на З-н за счетоводството, З-н за общинския дълг, З-н за статистиката, З-н за сметната палата, З-н за управление на   средствата от Европейски и инвестиционни фондове, З-н за финансово управление и контрол в публичния сектор, З-н за държавния служител, ЗМСМА, Наредби и правилници на ОбС Главиница.;

     5.4.работа в бюджетна сфера е предимство;

 1. Конкурсът ще се проведе чрез:
  • 1. решаване на тест;
  • 2. интервю
 2. Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие в конкурса:
  • 1. Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 1 от НПКДСл – по образец;
  • 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец;
  • 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
  • 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит в общинска администрация или държавна администрация;
  • 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива)

Документите по т.7 се подават лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията,  на адреса  на Община Главиница, ул. ”Витоша”№ 44, етаж 2, стая № 3, Майя Тодорова – главен специалист „ЧР“ всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.  На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за информация: 08636 / 2040.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло на  входа на Община Главиница, както и в сайта на Община Главиница:  www.glavinitsa.bg

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата: www.glavinitsa.bg

Неждет Джевдет /п/

Кмет на Община Главиница

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

могат да се изтеглят от ТУК:

doc smallзаявление за участие в конкурса

doc smallдекларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.