• Начало
  • МКБППМН
  • Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Главиница
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Главиница

Ул. „Витоша” №44

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Данка Милчева

СЕКРЕТАР: Айля Мурад
Телефон: 08636/2014

ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на района, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;

РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни с настоящ адрес на територията на района;

НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателни мерки „Настаняване в СПИ” и настаняване във ВУИ”;

НАЛАГА мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;

ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;

СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.

За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с:
• Инспектор детска педагогическа стая при РПУ – Тутракан.
• Отдел за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане” – Тутракан;
• Органите на образованието, в т.ч. Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;
• Централна комисия за БППМН;
• Районна и окръжна прокуратура;
• Обществени възпитатели;
• Консултативен кабинет за социална превенция към МКБППМН, Община Главиница и при широкото съдействие на обществеността.

Председател на МКБППМН е Зам. кметът на общината

В комисията са включени:
• представители на районната администрация;
• представител на Дирекция „Социално подпомагане”;
• инспектор ДПС при РПУ;
• педагози;
• психолог;
• юрист.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
                          Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |  Бисквитки (Cookies)           Вход.