Съобщение - инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за преработка на етерични масла и линия за производство на екобрикети”

 

На територията на Община Главиница е предвидено да се реализира инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за преработка на етерични масла и линия за производство на екобрикети”, с местоположение: УПИ IX-181, кв.18 по регулационния план на село Калугерене, Община Главиница, възложители: ЕТ „Павлин Павлов – Магнус”.

Във връзка с извършване на процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 94/2012г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 19.09.2017 г. до 03.10.2017 г. в сградата на Община Главиница, 7630, гр. Главиница, ул. „Витоша” №44, ет. 3, ст. 8, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Главиница.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.