Възложителят - "ЕСДИ-04" ЕООД е заявил

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС И ЧЛ. 4, АЛ. 2 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕСДИ-04" ЕООД

петък, 16 февруари 2024

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 102/2022 г.)

От

„ЕСДИ-04“ ЕООД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядки“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Главиница.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

Приложение:

1. уведомление за ИП с вх. № АО-705/05.02.2024 г.

2. внесена допълнителна информация в РИОСВ-Русе с вх. № АО-705-(1)/09.02.2024 г.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.