Съобщение на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 21 от 13 март 2020 г.)

 

от

 

„ДЕ” ООД

гр. Варна, обл. Варна, ул. „Баба Рада” №28

ЕИК: 103898722

                                             СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ X-259, кв. 24 по плана на с. Подлес, общ. Главиница с цел създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет на работа 80 000 места за птици.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Русе.

Приложение:

  • Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

           

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.