ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-562

гр. Главиница, 19.07.2018 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.129, ал.2 от ЗУТ ;  чл.8, т.1 ;  чл.64, ал.2 ; чл.108, ал.2  ; чл.109, ал.1, т.2 ; чл.110, ал.1, т.1 от  ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) и след като разгледах административна преписка, образувана  към  решение № 2  от Протокол № 11  на  Общински експертен  съвет по устройство  на територията от заседанието на  19.07.2018 год.

  О Д О Б Р Я В А М :

 

Проект  за  изменение на  подробен  устройствен  план - план за регулация и застрояване за ПИ 103, нов УПИ XV-103 кв. 14, по плана на с. Калугерене, община Главиница, обл. Силистра.

  1.  ПУП в част изменение на план за регулация предвижда обособяване на нов УПИ ,като вътрешните регулационни граници покриват имотните граници на ПИ 103. За да отговаря новообразуваният УПИ на чл.19 от ЗУТ и да получи лице на уличната  регулация, е необходимо в  южната част на имота  да се предадат 412 м2 собственост на.

Новообразуван е: УПИ XV-103, кв. 14-площ  2339 м2 със собственици  Севатин Басри Азис, Вейби Басри Ахмед и Община Главиница.

  1.  Планът за застрояване определя градоустройствените параметри и задължителните линии на застрояване на новообразуваният имот като отстоянията от улични и вътрешни регулационни граници са котирани в съответствие с изискванията на ЗУТ.  Техническите показатели са в границите на съответната зона и са отразени в графичната част на проекта.

================================================================

    УПИ          кв.  площ    Устройствена    предназ.     Плътност       Kинт         зелени

                          кв. м          зона                на имота          на застр.                      площи  

=================================================================      

XV-103. 14    2339.00             Жм         за стопански и      20.60%      0.5-1.2   40-60%

                                                      складови дейности

                                                             

          На основание чл.215 от ЗУТ заповедта   може  да се обжалва  пред  Административен  съд град Силистра. Жалбите и протестите се подават чрез Община Главиница в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.   

Неждет Джевдет:

   Кмет на община Главиница

Съгласувал:

Айсун Кошуджу

Началник отдел „УТ”

Изготвил:

Красимир Бонев

Ст. Спец. „УТ”                                                                                    

                                                                                            

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.