ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-400

гр. Главиница,23.05.2018 г.

Долуподписаният Неждет Джевдет Кмет на Община Главиница., на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 т. 2 и ал. 2 т.6 от ЗУТ, постъпило заявление  Вх. № УТ-02-118/04.05.18 г. от Ерол Ергюн Салим с адрес: с. Ножарево ул.“Трета“ № 8, с приложените към него документи за образуване на  административна преписка.

                                                                                       

                                                      І.  О Д О Б Р Я В А М :       

            Представените от от Ерол Ергюн Салим с адрес: с. Ножарево ул.“Трета“ № 8, задание и  скица -  предложение за  допускане изработването на ПУП за изменение плана за регулация и застрояване на УПИ IX-396, кв. 31по плана на гр. Главиница /ПИ 15031.501.396 по КККР на гр. Главиница/ Изменението на ПУП-ПР е да се обособи нов УПИ по имотните граници на ПИ 15031.501.396, който да се съобрази с одобрената улична регулация и отреждането му „За автомивка и обществено обслужване“ С ПУП-ПЗ е необходимо да бъде създадена устройствена основа за застрояване на АВТОМИВКА И СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.

ІІ.   Р А З Р Е Ш А В А М :

    Изработването на проект на ПУП за изменение плана за регулация и застрояване на УПИ IX-396, кв. 31по плана на гр. Главиница /ПИ 15031.501.396 по КККР на гр. Главиница/ Изменението на ПУП-ПР е да се обособи нов УПИ по имотните граници на ПИ 15031.501.396, който да се съобрази с одобрената улична регулация и отреждането му „За автомивка и обществено обслужване“ С ПУП-ПЗ е необходимо да бъде създадена устройствена основа за застрояване на АВТОМИВКА И СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.

   Да се представи проект за ПУП- изменение на ПРЗ в съответствие с изискванията на Наредба №  8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три  екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, 2 бр. цветно  копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, а и/или zem и  dwg формат. На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на населеното място в обхвата на допуснатата разработка за срок не по-дълъг  от една година.

    Заповедта да се съобщи на заинтересуваните страни по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ.                

     Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в  14 - дневния срок от съобщаването й пред Административен съд –  Силистра.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

Съгласувал:

Айсун Кошуджу

Началник отдел „УТ”

Изготвил:

Красимир Бонев

Ст. Спец. „УТ”

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.