ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-265

гр. Главиница,18.04.2018 г.

Долуподписаният Неждет Джевдет Кмет на Община Главиница., на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.134, ал.1 т. 1 и ал. 2 т.2 от ЗУТ, постъпило заявление  Вх. № УТ-02-98/16.04.18 г. от Ергин Айредин Ахмед с адрес: гр. Главиница ул.“Шести септември“ № 4, с приложените към него документи за образуване на  административна преписка.

                                                                                       

                                                      І.  О Д О Б Р Я В А М :       

            Представените от от Ергин Айредин Ахмед с адрес: гр. Главиница ул.“Шести септември“ № 4 , задание и  скица -  предложение за  допускане изработването на ПУП за изменение плана за регулация и застрояване на УПИ I-„За културен дом,, кв. 45, чрез който се образуват  два нови УПИ. УПИ-I „За културен дом“, -2768 кв. м. и УПИ IX -471-1010 кв. м. по плана на гр. Главиница.    

ІІ.   Р А З Р Е Ш А В А М :

    Изработването на проект на ПУП за изменение плана за регулация и застрояване на УПИ I-„За културен дом,, кв. 45, чрез който се образуват  два нови УПИ. УПИ-I „За културен дом“, -2768 кв. м. и УПИ IX -471-1010 кв. м. по плана на гр. Главиница, община Главиница област Силистра.   Да се представи проект за ПУП-ПРЗ в съответствие с изискванията на Наредба №  8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три  екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, 2 бр. цветно  копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, а и/или zem и  dwg формат. На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на населеното място в обхвата на допуснатата разработка за срок не по-дълъг  от една година.

    Заповедта да се съобщи на заинтересуваните страни по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ.                 

     Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в  14 - дневния срок от съобщаването й пред Административен съд –  Силистра.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

Съгласувал:

Айсун Кошуджу

Началник отдел „УТ”

Изготвил:

Красимир Бонев

Ст. Спец. „УТ”

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.