ЗАПОВЕД № РД-01-188

гр. Главиница,27.03.2018 г.

Долуподписаният Неждет Джевдет Кмет на Община Главиница., на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.134, ал.1 т. 1 от ЗУТ, постъпило заявление  Вх. № УТ-02-73/27.03.18 г. от Община Главиница с адрес: гр. Главиница ул.“Витоша“ № 44, с приложените към него документи за образуване на  административна преписка.

                                                                                       

                                                                          І.  О Д О Б Р Я В А М :       

            Представената от Община Главиница с адрес: гр. Главиница ул.“Витоша“ № 44, задание и  скица -  предложение за изменение на действащия план на с. Стефан Караджа за ПУП-Изменение плана за регулация и  застрояване за УПИ II-335, кв. 32 и въвеждане на улична регулация от о.т. 61А до о.т. 61Б.    

ІІ.   Р А З Р Е Ш А В А М :

    Изработването на проект на ПУП-план за регулация и   застрояване за УПИ II-335, кв. 32 и въвеждане на улична регулация от о.т. 61А до о.т. 61Б.  по плана на село Стефан Караджа, община Главиница област Силистра. Да се представи проект за ПУП-ПРЗ в съответствие с изискванията на Наредба №  8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три  екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, 2 бр. цветно  копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, а и/или zem и  dwg формат. На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на населеното място в обхвата на допуснатата разработка за срок не по-дълъг  от една година.

    Заповедта да се съобщи на заинтересуваните страни по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ.                

     Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в  14 - дневния срок от съобщаването й пред Административен съд –  Силистра.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

Съгласувал:

Айсун Кошуджу

Началник отдел „УТ”

Изготвил:

Красимир Бонев

Ст. Спец. „УТ”

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.