ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-146

гр. Главиница, 09.03.2018 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.129, ал.2 от ЗУТ ;  чл.8, т.1 ;  чл.64, ал.2 ; чл.108, ал.2  ; чл.109, ал.1, т.2 ; чл.110, ал.1, т.3  от  ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) и след като разгледах административна преписка, образувана  към  решение № 2  от Протокол № 5  на  Общински експертен  съвет по устройство  на територията от заседанието на  08.03.2018 год.

                                              О Д О Б Р Я В А М :

Проект  за  изменение на  подробен  устройствен  план - план за регулация и застрояване за УПИ I-149, кв. 20 и изменение на уличната регулация от ОТ 12 до ОТ 8, по плана на с. Калугерене, община Главиница, обл. Силистра.

  1.      1. ПУП в част изменение  на план за регулация у застрояване предвижда урегулиране на  УПИ I-149, кв. 20 и създаване на градоустройствена основа за изграждане на имот с предназначение за обществено обслужване  в устройствена зона Жм
  2. 2.  Планът за застрояване определя градоустройствените параметри и задължителните линии на застрояване на новообразуваният имот като отстоянията от улични и вътрешни регулационни граници са котирани в съответствие с изискванията на ЗУТ.  Техническите показатели са в границите на съответната зона и са отразени в графичната част на проекта.

================================================================

УПИ    кв.  площ    Устройствена    предназ.     Плътност       Kинт         зелени

                  Кв. м          зона                на имота          на застр.                      площи  

=================================================================      I-149.     20    1200.00     Жм           за обществено      20.60%      0.5-1.2   40-60%

                                                              обслужване

          На основание чл.215 от ЗУТ заповедта   може  да се обжалва  пред  Административен  съд град Силистра. Жалбите и протестите се подават чрез Община Главиница в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.   

Неждет Джевдет:

   Кмет на община Главиница

Съгласувал:

Айсун Кошуджу

Началник отдел „УТ”

Изготвил:

Красимир Бонев

Ст. Спец. „УТ” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.