HEADER GLAVINITSA

 

З А П О В Е Д

град   Главиница,№ 0750/21.04.2017 год.

                                  

         Долуподписаният Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница, на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.150, ал.1и 2 от Закона за устройство на територията

(ЗУТ) и постъпило мотивирано искане вх.№ И-0538/11.04.2017 год. от Шанер Джеват Рафи-управител на „ЕСДИ-04“ ЕООД , с адрес: с. Чернолик, общ. Дулово и ЕИК 200796535 с искане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията, описано в т.2 от Протокол № 05 / 21.04.2017 год., описано в писмено становище на Главния архитект на Община Главиница, на основание чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ и след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектната документация,

І. О Д О Б Р Я В А М :

 

Мотивирано искане от от Шанер Джеват Рафи-управител на „ЕСДИ-04“ ЕООД , с адрес: с. Чернолик, общ. Дулово и представената скица – предложение за изменение на действащият Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 15031.501.956 гр. Главиница, общ. Главиница .

                                  

                                               ІІ. Р А З Р Е Ш А В А М :        

изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ – проектиране на проект за изменение на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 15031.501.956 гр. Главиница, общ. Главиница в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;

             Проектът да бъде разработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, 2 бр. цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, а и/или zem и dwg формат.

               Проектът да се съгласува със специализираните контролните органи и експлоатационни дружества, по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

              На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на населеното място в обхвата на допуснатата разработка за срок не по-дълъг от една година.

  1. Инвестиционен проект за обект: „ Преустройство съществуваща сграда в цех за печени ядки ”, съобразен с изискванията на Наредба № 4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

              Заповедта да се съобщи по реда на чл.124 „б”, ал.2 от ЗУТ.

          

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ

   Кмет на Община Главиница

Изготвил :Красимир Бонев, ст.специалист в УТ.  

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.