HEADER GLAVINITSA 

                                         

 З А П О В Е Д  0749

град   Главиница, 21.04.2017 год.

                                                                                      

       Долуподписаният Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница, на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и постъпило заявление Вх № З-0129/02.02.2017 г. от Община Главиница с адрес: гр. Главиница, обл. Силистра ул. „Витоша” № 44, с приложените към него документи, образуваната административна преписка, Решение на общински експертен съвет по устройство на територията описано в т. 1 от Протокол №5/21.04.2017 год. и становище от Главния архитект на община Главиница.                    

                                       І. О Д О Б Р Я В А М :

       Представената от Община Главиница скица - предложение за изменение на действащия план на село Зафирово, община Главиница в часта му относно изработване на проект за ПУП--ПРЗ за УПИ XXІ в кв. 1, „За озеленяване“ с площ от 104000 кв. м., по плана на село Зафирово, община Главиница, съгласно чл. 131, ал. 1 т. 1, от ЗУТ, поради настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствени условия при които е бил съставен планът.С проекта за изменение на ПРЗ на част ат УПИ XXI, кв. 1 с. Зафирово се предлага образуване на два нови УПИ за пройзводсвено –складови дейности, и като останалата част от УПИ XXI в кв. 1 с. Зафирово ще се разработи след предложения за нови инвестиционни намерения.

          

                         ІІ.   Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXІ в кв. 1, „За озеленяване“ с площ от 104000 кв. м., по плана на село Зафирово, община Главиница, съгласно чл. 131, ал. 1 т. 1, от ЗУТ, поради настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствени условия при които е бил съставен планът.С проекта за изменение на ПРЗ на част ат УПИ XXI, кв. 1 с. Зафирово се предлага образуване на два нови УПИ за пройзводсвено –складови дейности, и като останалата част от УПИ XXI в кв. 1 с. Зафирово ще се разработи след предложения за нови инвестиционни намерения.

       Да се представи проект за ПУП в съответствие с изискванията на наредба

№ 8 и чл.108 от ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

         Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три

екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, 2 бр. цветно

копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, а и/или zem и

dwg формат.

         На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план

на населеното място в обхвата на допуснатата разработка за срок не по-дълъг

от една година.

      Заповедта да се съобщи на заинтересуваните по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ.                

       Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в           

14 - дневния срок от съобщаването и пред Административен съд – Силистра.

        

 

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ

    Кмет на Община Главиница:

Изготвил :

     Красимир Бонев, ст.специалист “ в УТ.              п/п             

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.