• Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-904 , гр. Главиница, 28.10.2022 г., относно: Вида на предлаганите услуги, границите на районите и честотата на сметоизвозване на територията на община Главиница за 2023 г.

 

 

ЗАПОВЕД № РД-01-904 , гр. Главиница, 28.10.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2 във връзка с чл. 62 от Закона за местните данъци и такси.

ОПРЕДЕЛЯМ :

Вида на предлаганите услуги, границите на районите и честотата на сметоизвозване на територията на община Главиница за 2023 г.

            Разпореждам ОП „ОИКД”- гр. Главиница, изпълнител на дейностите по чистотата да спазва определения график, както следва:

  1. Района, в който се предлагат услугите организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на отпадъците, включва всички населени места в общината, съгласно действащите кадастрални и регулационни планове, както следва:

гр. Главиница, с. Бащино, с. Богданци, с. Вълкан, с. Дичево, с. Долно Ряхово, с. Зарица, с. Зафирово, с. Звенимир, с. Зебил, с. Калугерене, с. Коларово, с. Косара, с. Листец, с. Малък Преславец, с. Ножарево, с. Осен, с. Падина, с. Подлес, с. Сокол, с. Стефан Караджа, с. Суходол, с. Черногор.

Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща населеното място в регулационните му граници и всички недвижими имоти на предприятия, фирми и други данъчно задължени лица по чл. 11 от ЗМДТ, разположени в зоната между регулационните граници и земеделските земи.

Сметосъбирането в посочените по-горе населени места, ще се извършва чрез контейнери тип „Бобър” с вместимост 1,1 куб. м.

Района на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в общината се разделя на следните подрайони:

  • I подрайон – гр. Главиница;
  • II подрайон – с. Бащино, с. Богданци, с. Вълкан, с. Дичево, с. Долно Ряхово,

с. Зарица, с. Зафирово, с. Звенимир, с. Зебил, с. Калугерене, с. Коларово, с. Косара, с. Листец, с. Малък Преславец, с. Ножарево, с. Осен, с. Падина, с. Подлес, с. Сокол, с. Стефан Караджа, с. Суходол, с. Черногор.

     2. За всички имоти находящи се в границите по т.1, се оказват услуги по:

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

- третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации;

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

       3. Минимална честота на сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Главиница е както следва:

  • За подрайон I - гр. Главиница – минимум 24 пъти годишно /два пъти месечно/.
  • За подрайон ІІ - включващ останалите населени места – минимум 24 пъти годишно

/два пъти месечно/.

При необходимост честотата на сметосъбиране и сметоизвозване да се актуализира, като се спазва минималната честота на сметосъбиране и сметоизвозване, посочена в настоящата заповед.

В изпълнение на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси настоящата заповед да се обяви публично на сайта на Община Главиница и информационните табла по населени места.

            Заповедта да се връчи на кметовете по населени места, отдел „Местни данъци и такси” и на ОП „ОИКД”- гр. Главиница за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Зам.-кмет „Стопански дейности” на Община Главиница.

 

 

 

Неждет Джевдет:……П……

                               Кмет на Oбщина Главиница

 

Изготвил:

Зенур Кемал

Юрисконсулт

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.