Административни услуги, предоставени от отдел „Местни данъци и такси”

 

Административни услуги, предоставени от отдел „Местни данъци и такси”

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ

ТАКСА/ ЛВ.

1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство:

- обикновена            

- бърза                       

- експресна   

Чл.3, ал.1 и з от Приложение 2 от ЗМДТ и чл.264, ал.1 от ДОПК

5,00 лв.

10,00 лв.

15,00 лв.

2. Издаване на удостоверение за удостоверение за данни, декларирани по Закона за местни данъци и такси

Чл. 88 от ДОПК

5,00 лв.

3.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Чл.4, ал.3 във връзка с чл.52 от ЗМДТ

5,00 лв.

4. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

Чл. 14 от ЗМДТ

безплатно

5.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищни имоти, придобити от предприятия

Чл. 14 от ЗМДТ

безплатно

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

Чл. 32 от ЗМДТ

безплатно

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства

Чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

безплатно

8.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

Чл. 54   от ЗМДТ

безплатно

9.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил

Чл. 54   от ЗМДТ

безплатно

10.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство

Чл. 54   от ЗМДТ

безплатно

11. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно въздухоплавателно средство

Чл. 54   от ЗМДТ

безплатно

12. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

Чл. 61н от ЗМДТ

безплатно

13. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Чл.87, ал.6 от ДОПК във връзка със ЗМДТ чл.4, ал.1 и 3 и чл.9а, ал.1 и чл.9б

безплатно

14. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и ТБО

Чл.4, ал.3 във връзка с чл.1, ал.1, т.1 и чл.6, ал.1, "а" от ЗМДТ

5,00 лв.

15../отм. с реш. № 167/26.02.2013 г./;

16. Приемане и обработване на декларации за облагане с туристически данък

Чл. 61р от ЗМДТ

безплатно

17. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл.61х от ЗМДТ

безплатно

18. Приемане и обработване на декларация за притежаване на куче

Чл. 117 от ЗМДТ

безплатно

19. Издаване на Удостоверение за дължим размер на патентния данък

Чл.61и, ал.5 от ЗМДТ

безплатно

20.Приемане и обработване на Декларация за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване

Чл.71, т.1 от ЗМДТ и чл.18 от Наредба 11 на ОбС - Главиница

безплатно

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.