СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с насрочените избори за народни представители на 04.04.2021 г. Общинска администрация Главиница съобщава, че избиратели с трайни увреждания ...

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените избори за  народни представители на 04.04.2021 г. Общинска администрация Главиница съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 20 МАРТ 2021 г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение № 14-НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.

Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 20 МАРТ 2021г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 12-НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по настоящ адрес на лицето.

Приложенията  №12-НС, №14-НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Главиница. Същите са публикувани и на интернет страницата на Община Главиница.

Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци изтича на 27.03.2021г. /Приложение № 8 - НС/

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение №18-НС/ в срок до 20.03.2021 г.

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.