▌E-услуги с електронен подпис (egov.bg.)

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
с универсален електронен подпис (КЕП)
 

Община Главиница е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани електронни форми за електронни административни услуги.
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ (квалифициран електронен подпис (КЕП))

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

4. Да сте заплатили услугата по Банков път и да се прикачи копие от платежен документ:

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги (с квалифициран електронен подпис (КЕП)), предоставяни от Община Главиница.

 *. Административни услуги „Зелена система”

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение


*. Административни услуги „ Местни данъци и такси”

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения


*. Административни услуги „Селско стопанство и Екология”

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи


*. Административни услуги „Гражданска регистрация и актосъставяне”

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


*. Административни услуги „Устройство на територията”

 

*. Административни услуги „ИЗБОРИ”

910001  Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 
910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910003  Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021
910004  Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910005  Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК
910006  Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 
 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.