▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

         На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.05.2023 год. /петък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.05.2023 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Утвърждаване на текущи и инвестиционни разходи в Община Главиница за 2023 година при спазване разпоредбите на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния Бюджет на Република България за 2022 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план и план – схема на техническа инфраструктура за обект “ Реконструкция и рехабилитация на водопровод между селата Звенимир и Зарица и довеждащ водопровод и ел. кабел от Тръбен кладенец № 3 до Помпена станция парцеларен план и план – схема на техническа с.Звенимир, общ.Главиница.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Предоставяне под наем на имот – частна общинска собственост на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

 

4. Разни

 

 

Председател на Общински съвет - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.