▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА
 
        На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 21.12.2022 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
              - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
      На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.12.2022 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

 Допълнителни докладни записки

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
13. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
14. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
15. Разглеждане на докладна записка относно: Общо неприсъствено събрание на „ВиК“ – Силистра.
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
16. Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.