▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

     На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 30.05.2022 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
          - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
          - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
          - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
          - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
          - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
       На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.05.2022 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план схема за обект: Въздушна кабелна мрежа Ниско напрежение /НН/ чрез удължаване на съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/, електромерно табло ТЕМО, монтирано на СБС №20.5 пред поземлен имот /ПИ/ 15031.501.302, кабелна линия 0,4 kV от стълб №20.6 до разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 15031.503.11 и от РК-3 до електромерно табло ТЕМО по ул. „Георги Раковски“ гр. Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 

Допълнителни докладни записки:

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
11. Разни
 
 
 
 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.