▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 

ПОКАНА
 
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 29.03.2022 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.03.2022 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Главиница за периода 2014 - 2020г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Зафирово и утвърждаване на пазарна цена на общинския имот.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за ПУП-парцеларен план част от КПИИ за оптично кабелно трасе, находящ се в землището на с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- План схема на водопровод с териториален обхват – улична отсечка по протежение на Републикански път III-2307 в урбанизирана територия на с. Падина, общ. Главиница

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Въздушна кабелна мрежа НН чрез удължаване на съществуващ СБС № 20 /към мрежа ВМНН ТП-4 Главиница/ с 6 броя нови СБС, електромерно табло ТЕМО, монтирано на СБС № 20.5 пред ПИ 15031.501.302, кабелна линия 0,4 кv от стълб № 20.6 до разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 15031.503.11 и от РК-3 до електромерно табло ТЕМО по ул. „Георги Раковски“ гр. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Допълнителни докладни записки:
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
11. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед от Oбщина Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната 2022 г. към Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50–34 от 20.04.2018 г., сключено между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството на земеделието.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
12. Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.