▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 29.12.2021 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
            - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
            - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.12.2021 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2021 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Продажба на движима вещ – частна общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
7. Разни
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.