▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА
 
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 14.04.2021 год. /сряда/ от 10:00 часа, свиквам извънредно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
Внася: адв. Венцислав Маринов
Ликвидатор на „Общински превози“ ЕООД
2. Разглеждане на докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед от Oбщина Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната  2021 г. към Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”,  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50–34 от 20.04.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от   29.11.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 19.08.2019 г. и Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 20.09.2020 г., сключено между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството на земеделието храните и горите.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.