▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА
 
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 23.02.2021 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
      - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 13:00 часа;
      - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
      - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
      - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
      - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 24.02.2021 год. /сряда/ от 10:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
 
1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Бюджета на Община Главиница за 2021 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
8. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница пред ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ по приоритетна област 1.4 „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
9. Разни
 
 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.