▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

            На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 14.10.2020 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                 - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

                 - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 16.10.2020 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг по четири обособени позиции.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "В и К" ООД - гр. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Предложение за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2020/2021 година на 4-годишните деца от община Главиница до края на 2020 година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Администриране на открито производство по ликвидация на "ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.08.2020 г.

Внася: адв. Венцислав Маринов

Ликвидатор на „Общински превози“ ЕООД

8. Разглеждане на докладна записка относно: Отличаване на граждани със званието „Почeтен гражданин на Община Главиница ” за изключителен  граждански принос  и с „Почетен  плакет на Община Главиница” за значителен граждански принос.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС - Главиница

 Допълнителни докладни записки:

9. Разглеждане на докладна записка относноИнициране на гражданско съдопроизводство с цел реализиране на правата на Община Главиница във връзка с неизпълнен договор №332/12.05.2015 год. по обществена поръчка с предмет "Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ. Главиница, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №19/321/01276 към ДФ "Земеделие" по ПРСР 2007-2013 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разглеждане на докладна записка относноОтпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

11. Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.