▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

      На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 23.09.2020 год. /сряда/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                     - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

       На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 24.09.2020 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год., Приложение№1

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на решение №363 от протокол №41/26.04.2018г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Главиница за периода 2021-2027 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Разкриване на допълнителни 3 /три/ щатни бройки в структурно звено „Други дейности по образованието“.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5.  Разглеждане на докладна записка относно: Администриране на открито производство по ликвидация на „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.08.20208г.

Внася: адв. Венцислав Маринов

Ликвидатор на „Общински превози“ ЕООД

6. Разни

 

  

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.