▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

  

  На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 29.06.2020 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                     - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.06.2020 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

           1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

          2. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на т.14 от Решение №37 от Протокол №5/12.02.2020 год., изм. с Решение №77 от Протокол №10/29.05.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

               3. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

            4. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „5 Училище „ Зафирово, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

              5. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план  за  изграждане на кабелно електрозахранване 1кVза захранване на „Склад за охлаждане и съхранение на плодове” в УПИ ХХII, кв.1 по плана на с.Зафирово, общ.Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

                 6. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на поземлени имоти от общинския поземлен фонд и УПИ.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

           7. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Ст. Караджа, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

         8. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница във фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Подпомагане на образователния процес на деца и младежи от I до XII клас настанени в социални услуги, делегирани от държавната дейност от резидентен тип на територията на община Главиница, чрез закупуване на технически средства с лицензиран софтуер”.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

              9. Разглеждане на докладна записка относно: Отпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

               10. Разни

 

 

 

                            Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.