▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

  На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.02.2020 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 10:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 10:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 10:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 10:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 10:00 часа.

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.02.2020 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Програма за управление на Община Главиница за мандат 2019-2023 г.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2020-2021 стопанска година.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Отчет за дейността през 2019 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните (МКБППМН) в Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в заседание на Общо събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на община Главиница в органите на управление на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра (РСУОРС)

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  на  ПИ с идентификатори 15031.8.126, 15031.8.101 и 15031.8.130 в землището на гр.Главиница и ПИ с идентификатори 35554.1.23 и 35554.1.101 в землището на с.Калугерене, общ. Главиница, находящ се извън границите на урбанизирана територия за изграден обект „Базова станция 4561 Главиница“

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на част от общински имот за разполагане на пчелин по КВС на с. Сокол, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разни

 

  

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.