▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.07.2019 год. /неделя/ в заседателната зала на хотел „Детелини” к.к. Чайка Златни пясъци, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа;

- Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

 

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.07.2019 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на хотел „Детелини” к.к. Чайка Златни пясъци при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2018 год., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения план и изпълнение на план сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2018 год., Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с имот - "Водоем" в землщето на гр. Главиница, общ. Главиница и даване на съгласие за охрана и възлагане на рибните ресурси на воден обект в местността "Коджа екинлик" гр. Главиница.  

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.