Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-113

гр. Главиница, 22.02.2018  г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протоколи № 1 и 2  от 19.02.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Определям „Билиен “-ЕООД , ЕИК: 202329904, със седалище и адрес на управление с. Падина, ул. „Втора“ №19 и представлявано от Билгиджан Али Мустафа, за наемател на общински имоти,  

 Обект №1 с идентификатор №15031.501.434.4.12 с площ 34,00 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.434  по кадастралната карта на гр. Главиница, находящ се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра, етаж втори, предмет на АЧОС № 3720/16.05.2016г. и

Обект №2 с идентификатор №15031.501.434.4.15 с площ 34,00 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.434  по кадастралната карта на гр. Главиница, находящ се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра, етаж втори, предмет на  АЧОС № 3723/16.05.2016г.

  1. Срокът на наемното отношение е за 6 години, считано от датата на подписване на договора.
  2. Разходите по вписването на договора са за сметка на наемателя.
  3. От първата наемна вноска се приспада стойността на внесения депозит за участие в търга.

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Наемателя и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Изготвил,

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

 

Печат