Написано от Админ на .

HEADER GLAVINITSA

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински имот с предназначение „за  търговска дейност“, представляващ помещение с площ 38 кв.м., част  от едноетажна масивна сграда  със застроена площ  от 144 кв.м, попадащо в кв.19, парцел III, пл .№121, намиращо сe в с.Подлес, Община Главиница и предмет на АЧОС № 4/33 от 27.01.1998 г.

Търгът ще се проведе на 30.10.2017 г. от 11:00 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16,00 часа на 27.10.2017 год;

Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 28.11.2017 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 27.11.2017 г;

 

Печат