Написано от Общ. съвет на .

Наредба №17 за изграждане и опазване на зелена система на територията на Община Главиница

отменена с Решение №29/09.04.2019 год. на Административен съд - Силистра

Печат