С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ. 32, ВЪВ ВРЪЗКА С  ЧЛ. 33 ОТ ДОПК

№ 1/12.04.2018 г.

 

До

 Гюрсел Фикри Ахмед

 

Адрес за кореспонденция:

гр. Главиница

ул. „Христо Ботев” № 21,

     Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в Отдел „Местни данъци и такси” в Община Главиница , стая № 2 от 08:00 ч  до 17:00 ч., при Нише Ниази на длъжност Старши експерт "Приходи" за връчване на следните документи:

  1. АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 107, АЛ.3 ОТ ДОПК

№1736 - 1201/ 06.02.2018 г.

     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същият ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.glavinitsa.bg в секция МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.

Дата на окачване: 13.04.2018 г.

Дата на смъкване: 26.04.2018г.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт