С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ. 32, ВЪВ ВРЪЗКА С  ЧЛ. 33 ОТ ДОПК

№ 27/23.11.2017 г.

 

До

 Севгин Бейзат Асан

 

Адрес за кореспонденция:

С. Стефан Караджа,

ул. „Хаджи Димитър” №7

     Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в Отдел „Местни данъци и такси” в Община Главиница , стая № 2 от 08:00 ч  до 17:00 ч., при Нише Ниази на длъжност Старши експерт "Приходи" за връчване на следните документи:

  1. АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 107, АЛ.3 ОТ ДОПК

№1468-130/ 25.09.2017 г.

     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същият ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящето съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.glavinitsa.bg в секция МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.

Дата на окачване: 24.11.2017 г.

Дата на смъкване:07.11.2017г.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт