ПОКАНА - Управителният съвет на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” свиква Общо събрание на 26.07.2018г. /четвъртък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Главиница

logo mig 19.4

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34, ал.1 от Устава на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, Управителният съвет на Сдружението свиква общо събрание на 26.07.2018г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес, гр. Главиница, ул.Витоша, №44, ет.4, (заседателна зала) при следния                

                                                                                 

                                                                                  Дневен ред: 

  1.  Обсъждане и вземане на Решение за приемане на условията, при които ще се дава предимство на проектните предложения с равен брой точки и недостигащ финансов ресурс по мерките:

     4.1. Инвестиции в земеделски стопанства;

     4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства;

     4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;

     6.4 Инвестиции в създаването и развитието на неземеделски дейности;

      7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;

     7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура;

     19.05 Проучване,съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово от СВОМР.

  1.  Обсъждане и приемане на минимален брой точки при класиране на проектните предложения по мерки:   4.1, 4.1.2, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5 и 19.05 от СВОМР.
  1.  Вземане на решение за членство на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ в Асоциация и определяне на представител в Общото събрание на същата.
  1. Организационни въпроси.

                                                                         

   На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.                                                                            

     

                                                                                           Управителен съвет

                                                                                            19.07.2018 година

 

Печат

ДФ “Земеделие“ приема заявления за подпомагане по схемата за минимална помощ de minimis

 

От 19 до 31 юли, 2018 г. в ОД Силистра на ДФ “Земеделие“ ще се приемат заявления за подпомагане по схемата за минимална помощ de minimis съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013 на  регистрираните по Наредба 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки. С решение на УС на Фонда от 12.07.2018 г. е определена ставка в размер на 7 лв. за едно животно. Стопаните кандидатстват със заявление по образец на Фонда, решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по схемата и удостоверение за банкова сметка. Служебно ще бъдат изготвяни документи за липса на задължения към ДФ „Земеделие“ и за актуална регистрация по Наредба 3 от 1999 г. на МЗХ. Срокът за изплащане на средствата е 10 август, 2018 г.  
Стопаните, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни и обектите им попадат в общините Болярово и Елхово, област Ямбол и Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево, област Бургас, не попадат в обхвата на тази схема. Те кандидатстват по друга схема - минимална помощ de minimis съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013 за земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки.


Христина Николова

Директор
Държавен Фонд "Земеделие" - Областна Дирекция Силистра

Адрес: 7500 Силистра , ул. "Симеон Велики" 23  ет.4 - офис 41
Тел: 086 81 77 10; Моб. Тел: 088 9919 510
Факс: 086 81 77 11
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.dfz.bg

 

Печат

Още статии ...

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт