ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ - Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на Община Главини

 

ПОКАНА

 

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 34 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 11.08.2017 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 г. /понеделник/ от 16:00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44, етаж 4 (заседателна зала), при следния

                                                     Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2017 Г.
2. Приемане на нови членове и освобождаване на членове на Сдружението.
3. Освобождаване на членове на УС и ИЗБОР на нови членове НА УС.
4. Приемане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” за периода до 31.12.2020г. във връзка с решение за кандидатстване по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
5. Разни.

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

От Управителния съвет

 

 

Печат

ИНФОРМАЦИЯ - на 07.07.2017 г. кметът на община Главиница г-н Неждет Джевдет подписа административен договор № BG05M9OP001-2.005-0136 с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001-2.0

logo header

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

На 07.07.2017 г. кметът на община Главиница г-н Неждет Джевдет подписа административен договор  № BG05M9OP001-2.005-0136 с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001-2.005 “Активно включване”.

Проектът е с продължителност 20 месеца, на стойност 388 232,81  лв. и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейски социален фонд.

Бенефициент е община Главиница, а партньори по проекта са  Евро Проконсулт Русе ЕООД и Автотранс ООД.

Основната цел на проекта е: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания в община Главиница и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез повишаване квалификацията им и насърчаване на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

Проектът ще се изпълнява в два Компонента. Компонент 2 ще обхване 85 лица с увреждания, хора над 65 години с частична или пълна невъзможност за самообслужване и самотни стари хора, които ще получат иновативни форми на социални услуги, а именно:

 1. 10 лица с увреждания над 90 %, ще получат услугата "личен асистент";
 2. 45 лица с увреждания между 71 и 90% ще получат почасово услугата "социален асистент";
 3. 80 лица с увреждания ще получат почасово медицински мобилни услуги при нужда;
 4. 40 лица с увреждания ще получат комплекс от инициативи услуги за социално включване и улесняване достъпа им до пазара на труда - обучение, арт терапии и други;
 5. Подкрепа на минимум 20 близки, полагащи грижи за хора с увреждания да се включат активно към пазара на труда чрез получаване на посреднически услуги, информиране и консултиране, включване в обучения и заетост по Компонент 1.

По Компонент 1 ще се работи с целева група от 100 хора с увреждания и техни близки, включени в социални услуги по Компонент 2, които имат нужди от посреднически услуги на пазара на труда, информиране, консултиране, включване в обучение за придобиване на ключова компетентност и заетост.З

За предстоящи събития и стартиране на дейности следете страницата на община Главиница.

За повече информация: телефон: 0897 86 26 55  Веселиана Василева– Ръководител проект.

 

Проект:  BG05M9OP001-2.005-0136 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“

 

Печат

Полезна информация

 • За земеделските стопани
 • За Пчеларите
 • Реализирани проекти
 • Активни проекти

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт