▌Общинска администрация

КМЕТ

kmet

 

 

Трите имена

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ НИАЗИ

Дата на раждане

05.12.1979 г.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Вид истепен назавършеновисшеобразование:

Учебно заведение

[от дата – до дата]

Образователно- квалификационна степен

Специалност

РУ”Ангел Кънчев”- гр. Русе

от 1997-2002г.

МАГИСТЪР

Екология и опазване на околната среда

ВТУ„Св. св. Кирил и Методий” – гр. В. Търново

от 2004 до 2005г.

МАГИСТЪР

Публична администрация

 

Продължаващообучение:

Учебно заведение

Специалност

Година

РУ”Ангел Кънчев”- гр.Русе

ПРАВО

Дипломант

 

 

 

НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ –

-        КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ –

-        Осем /8/ години трудов стаж /от 2002 до 2010 г./ в Общинска администрация гр. Главиница на длъжност главен специалист „Земи, мери, гори и води”;

-        Шест /6/ години трудов стаж /от 2010 до 2016 г./ в Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница на длъжност „Директор“.

 

КВАЛИФИКАЦИИ:

-     Сертификат №774/25.05.2008г. за преминато обучение по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. издадено от ЦОК към ФРМС;

-     Сертификат №SUOS 48/16.05.2006г. за обучение по „Системи за управление и опазване на околната среда. Вътрешниодитори” издадено от Федерация на научно-техническия съюз;

- Удостоверение зазавършенкурс поангийскиезик,нивоА2с №00606/10.11.2006г.;

- Удостоверение зазавършенкурс поангийскиезик,нивоВ1с №00705/27.03.2007г;

КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

-      Удостоверение за професионално обучение по компютърна грамотност №46/22.05.2000г.

-     Удостоверение за завършен курс за напреднали базови компютърни умения №6429/03.07.2006г. издадено от МДААР.

 

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:женен с две деца.

 

Печат

Полезна информация

  • За земеделските стопани
  • За Пчеларите
  • Реализирани проекти
  • Активни проекти

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт