▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №47/23.12.2022 ГОДИНА
 
  
По точка първа от дневния редОбщо неприсъствено събрание на „ВиК“ - Силистра
РЕШЕНИЕ №352
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Одобрява разработената от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра Бизнес програма за развитие на дейността за периода 2022-2026 год.
2. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
 
По точка втора от дневния ред – Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2021 г.
 
РЕШЕНИЕ №353
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
По точка трета от дневния ред Определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ за 2023 год. на територията на община Главиница и приемане на план – сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 год.
 
РЕШЕНИЕ №354
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница и §22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, обн. в ДВ бр.100 от 16.12.2022г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

1. Одобрява план-сметката за осъществяване на дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2023г, с приходно-разходна част, съгласно Приложение №1 по източници на финансиране.

2. Утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за 2023г. за територията на община Главиница, съгласно Приложение №2.

3. Задължава кмета на Община Главиница да включи в бюджета на Общината за 2023г. по прихода и разхода определените в план - сметката средства.

 

По точка четвърта от дневния редОтчет към 30.11.2022 г. на изразходваните средства, предоставени на Община Главиница за предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Главиница по Постановление на Министерски съвет №326 от 12.10.2021 година.
 
РЕШЕНИЕ №355
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8, при спазване правилата на чл.27, ал.4, и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси  и §13 от ЗИД на ЗДБРБ за 2022г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

1. Приема актуализирания план за 2022г. на средствата, отпуснати с Постановление №326 на Министерски съвет от 12 октомври 2021г. във връзка с предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Главиница, както следва:

 • Първа мярка: „Подпомагане на услугата „Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19““ в размер на 128 070лв., разпределени по дейности и параграфи съгласно ЕБК, както следва:
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“         128 070 лв., в т.ч.:
 • §52-04 Придобиване на транспортни средства      82 752 лв.;
 • §52-05 Придобиване на стопански инвентар         45 318 лв.
 • Втора мярка: „Профилактика и превенция на COVID-19“ с общо разходи за 2022г. в размер на 93 117лв., разпределени по дейности и параграфи съгласно ЕБК, както следва:
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“  93 117лв., в т.ч.:
 • §§02-02 Възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения  49 296 лв.
 • §§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели                        492 лв.
 • §§10-12 Медикаменти                                                                                            160 лв.
 • §§ 10-15 Материали                                                                                           16 256 лв.
 • §§ 10-20 Външни услуги                                                                                   26 913 лв.
 • Трета мярка: „Доставка и монтаж на автоматична рампа за лица в неравностойно положение за Поликлиника гр. Главиница“ в размер на 34 848 лв., отчетени по дейности и параграфи съгласно ЕБК, както следва:
 Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“                            34 848 лв., в т.ч.:
 • §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 34 848 лв.
 • Четвърта мярка: „Субсидиране на пътнически превози по междуселищните автобусни линии“ в размер на 7 920 лв., отчетени по дейности и параграфи съгласно ЕБК, както следва:
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“   7 920 лв., в т.ч.:
 • 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 7 920лв.

2. Приема отчета за 2022г. на средствата, отпуснати с Постановление №326 на Министерски съвет от 12 октомври 2021г. във връзка с предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Главиница (съгласно Приложение №1), както следва:

 • Първа мярка: „Подпомагане на услугата „Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19““ в размер на 128 070 лв., разпределени по дейности и параграфи съгласно ЕБК, както следва:
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“           128 070 лв., в т.ч.:
 • §52-04 Придобиване на транспортни средства        82 752 лв.;
 • §52-05 Придобиване на стопански инвентар            45 318 лв.
 • Втора мярка: „Профилактика и превенция на COVID-19“ с общо разходи за 2022г. в размер на 93 117лв., разпределени по дейности и параграфи съгласно ЕБК, както следва:
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“                                                                                    93 117лв., в т.ч.:
 • §§02-02 Възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения  49 296лв.
 • §§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели                        492лв.
 • §§10-12 Медикаменти                                                                                            160лв.
 • §§ 10-15 Материали                                                                                                       16 256лв.
 • §§ 10-20 Външни услуги                                                                                   26 913лв.
 • Трета мярка: „Доставка и монтаж на автоматична рампа за лица в неравностойно положение за Поликлиника гр. Главиница“ в размер на 34 848лв., отчетени по дейности и параграфи съгласно ЕБК, както следва:
 Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“                            34 848лв., в т.ч.:
 • §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 34 848лв.
 
 • Четвърта мярка: „Субсидиране на пътнически превози по междуселищните автобусни линии“ в размер на 7 920лв., отчетени по дейности и параграфи съгласно ЕБК, както следва:
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“      7 920лв., в т.ч.:
 • 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 7 920лв.
 

3. Възлага на Кмета на Община Главиница да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи по бюджета и отчета на община Главиница за 2022г.

 
 
По точка пета от дневния ред Изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.
           
РЕШЕНИЕ №356
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, чл.26, ал.4 от ЗНА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

§ 1.Създава нови точки 44 и 45 към чл.43 ал.1, както следва:

44. Приемане и одобряване на проект за ПУП 

ЗУТ  

40,00 лв.

45. Приемане и одобряване на проект за ПУП и обявяване в държавен вестник

ЗУТ  

80,00 лв.

 

§ 3. Изменя чл.44 т.18, както следва:

18. Маркиране на дървесина, добита извън горските територии 

6 лв. /пл.куб.м кубически метър

 

§ 4. Изменя чл.44 т.30, т.31, т.32, т.33 и т.34, както следва:

30.За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен: а) едра 

б) средна 

в) дребна

г) дърва 

2,00 лв./пл.куб.м

2,20 лв./пл.куб.м

2,40 лв./пл.куб.м

2,00 лв./пр. куб.м

31.За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние: а) едра 

б) средна  

в) дребна 

г) дърва 

1,00 лв./ пл.куб.м

1,20 лв./ пл.куб.м 1,40 лв./пл.куб.м

1,00 лв./пр. куб.м

32. За маркиране на дървесина в лежащо състояние: а) едра 

б) средна 

в) дребна 

г) дърва

1,50 лв./пл.куб.м

1,50 лв./пл.куб.м

1,50 лв./пл.куб.м

1,50 лв. /пр.куб.м

33. за извлечение от картни листове, за извадка или данни от горскостопанския план на общината 

10,00 лв./бр.

34. Издаване на превозен билет за последващо транспортиране на дървесина по чл.16 от НКОГТ 

20,00 лв. / 1 брой

 

§ 5. Изменя чл.53 ал.1, както следва:

Вид услуга

Мярка

Цена в лв. без ДДС

1.

(изм. с реш. №31/29.01.2020 год.) Превоз с колесен трактор 

лв./час

45,00 лв.

2.

Превоз с ГАЗ – 53 А 

лв./км

2,50 лв.

3.

 (изм. с реш. №31/29.01.2020 год.)

Услуги с комбиниран багер – товарач: 

-          за вътрешни услуги

-          за външни услуги

лв./час лв./час

 70,00 лв.

70,00 лв.

4.

АТС

лв./час

150,00 лв.

5.

Булдозер

лв./час

150,00 лв.

6.

(изм с реш. №255/31.03.2022 г.) Услуги със сметоизвозващ камион

лв./ км.

4,00 лв.

7.

Щил /храсторез/

-  вътрешни услуги

-  външни услуги

лв./час

 15,00 лв.

15,00 лв.

8.

Дърворезачка

лв./м3

10,00 лв.

9.

(изм. с реш. №31/29.01.2020 год.)Транспортни услуги

-  за погребение в гр. Главиница

-  за погребение извън гр. Главиница

лв./бр.

 безплатно

10.

(отм. с реш. №31/29.01.2020 год.) Снегопочистване

лв./ км.

45,00 лв.

11.

Роторна косачка.

лв./дка

8,00 лв.

12.

Заточване на вериги за моторни триони

лв./бр.

3,00 лв.

13.

Стругарски услуги

лв./час

30,00 лв.

14.

Шредер

лв./дка

15,00 лв.

15.

Валяк

лв./час

65,00 лв.

16.

Превоз с микробус

лв./км

1,50 лв.

17.

(изм. с реш. №31/29.01.2020 год.) Камион - Песъкар  

лв./км

45,00 лв.

18.

Отводняване с мотопомпа

лв./час

12,00 лв.

19.

Рязане на опасни дървета

лв./час

30,00 лв.

20.

Автовишка

лв./час лв./км.

40,00 лв. 2,50 лв.

21.

Дърводелски услуги

лв./час

100,00 лв.

22.

(изм с реш. №255/31.03.2022 г.) Изработка на погребални дъски

-          дъски на склад

-          дъски по поръчка

лв./

к-кт лв./ к-кт

20,00 лв.

 40,00 лв.

23.

Изработка на ковчег

лв./бр.

45,00 лв.

24.

Изработка на пейка

лв./бр.

120,00 лв.

25.

Изработка на маса

лв./бр.

200,00 лв.

26.

(ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Рязане на асфалт

лв./час

40,00 лв.

27.

(ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Трамбовка

лв./час

40,00 лв.

28.

(ново, приет. с реш. №31/29.01.2020 год.) Ел. услуги

лв./час

70,00 лв.

  

§ 6. Изменя чл.53 ал.3, както следва:

Вид услуга

Мярка

Цена в лв. без ДДС

1.

Наем „Голяма зала”  за 24 часа

лв./стол

лв./зала

2,00 лв.  но не по-малко от 300,00 лв. 

2.

Наем „Малка зала”  за 24 часа

лв./стол

лв./зала

2,00лв.  но не по-малко от 200,00 лв. 

  

§ 7. Добавя параграф 13 с текст „Измененията и допълненията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №356 от Протокол №47/23.12.2022 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.“

 

По точка шеста от дневния редКандидатстване на Община Главиница по процедура чрез подбор на проектни предложение BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. с проектно предложение „Бъдеще за децата в Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №357
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница подаде проектно предложение „Бъдеще за децата в община Главиница“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да осъществи всички необходими действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

 

По точка седма от дневния редПриемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №358
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.196, ал.1 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
2. Възлага на Кмета на Община Главиница, да представи анализа по точка първа от решенията в Областна администрация – Силистра, за да послужи за разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
 
 
По точка осма от дневния ред – Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2023 година.
 
РЕШЕНИЕ №359
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2023 година.

2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише договори с представляващите народни читалища на територията на Община Главиница за финансово обезпечаване на дейностите за 2023 година.

 
По точка девета от дневния ред – Изменение на Решение №372 от 31.05.2018 г. на Общински съвет – Главиница и предоставяне на вещи общинска собственост за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“.
 
РЕШЕНИЕ №360
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4  от Закона за общинската  собственост и чл.31 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница  , Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

1. Отменя т.2 от Решение № 372 от 31.05.2018 г. на Общински съвет – Главиница

2. Представя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ , както следва:

Вид на МПС

Марка на МПС

Модел на МПС

Рег. номер на МПС

1

ЛЕК АВТОМОБИЛ

ФИАТ

ДОБЛО

СС1793АТ

2

ЛЕК АВТОМОБИЛ

ФИАТ

ДОБЛО

СС8192АТ

3

ЛЕК АВТОМОБИЛ

ФИАТ

СТИЛО

СС3564АР

4

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ

МЕРЦЕДЕС

957.66

СС0491АТ

5

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

МАН

19.293

СС5730АХ

6

КОЛЕСЕН ТРАКТОР

БЕЛАРУС

820

СС08320

7

КОЛЕСЕН ТРАКТОР

БЕЛАРУС

820

СС05028

8

КОЛЕСЕН ТРАКТОР

БЕЛАРУС

820

СС04638

9

БАГЕР ТОВАРАЧ

ХИДРОМЕК

НМК 102 В

СС08447

2.1 Разходите по поддръжка на моторните превозни средства, свързани с управлението и експлоатацията са за сметка на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“
3. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по предоставянето на вещите за управление.
 
 
По точка десета от дневния ред – Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване обхват: УПИ I -29 в кв.5 по плана на с. Звенимир, общ. Главиница- публична общинска собственост
 
РЕШЕНИЕ №361
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/  и застрояване на УПИ I – 29 в кв.5 по плана за регулация на с. Звенимир, общ. Главиница – публична общинска собственост и промяна предназначение  му от „За детска градина“ в „За социални дейности“ с площ от 2425кв.м.
 2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
 3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
  4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка единадесета от дневния ред – Разрешение за изработване на ПУП – плана за застрояване обхват: УПИ I-162 в кв.18 по плана на с. Ножарево, общ. Главиница публична общинска собственост
 
РЕШЕНИЕ №362
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/  на УПИ I – 162 в кв.18 по плана за регулация на с.Ножарево, общ. Главиница – публична общинска собственост и промяна предназначение  му от „За детска градина“ в „За социални дейности“ с площ от 3283кв.м.
 2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
 3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
 4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка дванадесета от дневния ред – Разрешение за изработване на ПУП – план за  улична регулация и план за регулация в съответствие с приложените на място и заснети материализирани граници, прилежащите улици и обособяване на нови имоти от ПИ 81075.4.501 по КККР на с. Черногор, общ. Главиница
 
РЕШЕНИЕ №363
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА изработване на ПУП –/ПУР/ план за  улична регулация и /ПР/план за регулация в съответствие с приложените на място и заснети материализирани граници, прилежащите улици и обособяване на нови имоти от ПИ 81075.4.501 по КККР на с.Черногор, общ.Главиница
2. ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка тринадесета от дневния ред – Актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 31.12.2022 год.
 
РЕШЕНИЕ №364
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2022г., собствени средства и други средства в размер на 6 349 216лв, от които 5 685 192лв. бюджетни средства и 664 024лв. - средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва: 

Бюджетни средства
Увеличава приходен §§31-18 „Трансфери за др.целеви разходи“  94 217 лв
Увеличава приходен §§61-01 „Получени трансфери“                    733 185 лв.
Увеличава разходен §10-00 „Разходи за външни услуги“,                     41 510 лв.
в т.ч.:
дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ (държавна д-ст)     10 998 лв
дейност 389 „Др. дейности по образованието“                                                            30 513 лв
Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                            754 913 лв
Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“     30 979 лв.
2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
                                                                                                                                                         

По точка четиринадесета от дневния ред – Кандидатстване на Община Главиница с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

РЕШЕНИЕ №365
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства с проектно предложение „Тенис корт в двора на СУ „Васил Левски“ в УПИ - I , кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ по реда на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проектно предложение „Тенис корт в двора на СУ „Васил Левски“ в УПИ - I , кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ съответстват на приоритетите на плана за интегрирано развитие на Община Главиница.

3. Определя, като приоритетен проект „Тенис корт в двора на СУ „Васил Левски“ в УПИ - I , кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ в съответствие със Приоритет 3.2. Подобряване на обектите на общинската инфраструктура в съответствие със Специфична цел 3.2.1. Подобряване на обектите на социалната, здравна и образователна, културна и спортна инфраструктура по Мярка 3.2.1.1. Подобряване на образователната инфраструктура.

4. Задължава Община Главиница да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проектно предложение: „Тенис корт в двора на СУ „Васил Левски“ в УПИ - I , кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ по реда на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

5. Упълномощава кмета на Община Главиница да подпише необходимите документи и предприеме всички фактически и правни действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

 
По точка петнадесета от дневния ред – Кандидатстване на Община Главиница с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
РЕШЕНИЕ №366
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства с проектно предложение „Площадка за волейбол и баскетбол в двора на СУ „Васил Левски“ в УПИ - I , кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ по реда на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проектно предложение „Площадка за волейбол и баскетбол в двора на СУ „Васил Левски“ в УПИ - I , кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ съответстват на приоритетите на плана за интегрирано развитие на Община Главиница.

3. Определя, като приоритетен проект „Площадка за волейбол и баскетбол в двора на СУ „Васил Левски“ в УПИ - I , кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ в съответствие със Приоритет 3.2. Подобряване на обектите на общинската инфраструктура в съответствие със Специфична цел 3.2.1. 4. Подобряване на обектите на социалната, здравна и образователна, културна и спортна инфраструктура по Мярка 3.2.1.1. Подобряване на образователната инфраструктура.

4. Задължава Община Главиница да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проектно предложение: „Площадка за волейбол и баскетбол в двора на СУ „Васил Левски“ в УПИ - I , кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ по реда на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

5. Упълномощава кмета на Община Главиница да подпише необходимите документи и предприеме всички фактически и правни действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

 
По точка шестнадесета от дневния редРазни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:              /п/                                             Председател ОбС:      /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт