▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №46/30.11.2022 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 30.11.2022 год.
 
РЕШЕНИЕ №345
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
     1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2022г., собствени средства и други средства в размер на 5 563 324лв, от които 4 899 300лв. бюджетни средства и 664 024лв. - средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва: 

        1.1 Бюджетни средства

 • Увеличава приходен §§61-01 „Получени трансфери“                                                                                                            634 828 лв. 
 • Увеличава разходен §10-20 „Разходи за външни услуги“, в дейност 239„Други дейности по вътрешната сигурност“    15 975 лв.
 • Намалява разходен §10-00 „Издръжка“ в дейност 311 „Детски градини“                                                                              - 3 180 лв.
 • Намалява разходен §10-00 „Издръжка“ в дейност 322 „Общообразователни училища“                                                      - 1 755 лв.
 • Намалява §10-15 „Материали“ в дейност 561 „ Асистентска подкрепа“                                                                                - 1 350 лв.
 • Увеличава разходен §10-20 „Разходи за външни услуги“, в дейност 623 „Чистота“                                                                     20 лв.
 • Намалява разходен §10-20 „Разходи за външни услуги“, в дейност 832 „Др.дейности по пътищата и транспорта“            - 700 лв.
 • Намалява разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                                                                                         - 115 819 лв.
в т.ч.:

    - дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“                                       - 80 319 лв.

    - дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“                                                                                                                          - 35 500 лв.

 • Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                                                                                          759 861 лв.
в т.ч.:
 • в дейност 322 „Общообразователни училища“                                                                                                                         74 714 лв.
 • в дейност 832 „Др.дейности по пътищата и транспорта“                                                                                                       685 147 лв.
 • Намалява разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“                                                                  - 27 459лв.
в т.ч.:
      - в дейност 239„Други дейности по вътрешната сигурност“                                                                                                - 15 975 лв.
      - в дейност 623 „Чистота“                                                                                                                                                                 - 20 лв.
 • в дейност 827 „Програми по селските райони“                                                                                                                          - 889 лв.
 • в дейност 898 „Други дейности по икономиката“                                                                                                                  - 10 575 лв.
 • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“                                                                    9 235 лв.
в т.ч.:
 • в дейност 311 „Детски градини“                                                                                                                                                    2 880 лв.
 • в дейност 322 „Общообразователни училища“                                                                                                                             1 755 лв.
 • в дейност 561 „ Асистентска подкрепа“                                                                                                                                         1 350 лв.
 • в дейност 759 „Др.дйности по културата“                                                                                                                                      2 550 лв.
 • в дейност 832 „Др.дейности по пътищата и транспорта“                                                                                                                700 лв.

2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

                                                                                                                                             
По точка втора от дневния ред Кандидатстване на Община Главиница по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансинара от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 с проектно предложение „Укрепване капацитета на Община Главиница“.
  
РЕШЕНИЕ №346
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
1. Дава съгласие Община Главиница да подаде проектно предложение „Укрепване капацитета на Община Главиница“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. с максимален размер на БФП 82 365,00 лева.
2. Възлага на Кмета на община Главиница да осъществи всички необходими действия за подготовка и подаване на проектното предложение.
 
По точка трета от дневния редОтдаване под наем на общински имоти с НТП - "полски пътища" в землищата на община Главиница за стопанската 2022-2023 година.
      
РЕШЕНИЕ №347
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС , чл. 37в от ЗСПЗЗ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
1. Дава съгласие Кмета на община Главиница да сключи договори за наем за стопанската
2022-2023 година за имоти с НТП „Полски пътища” /нефункциониращи като такива/, с техните ползватели съгласно подписани споразумения за ползване на земеделски земи по прилагане на чл.37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма - „Ползване на земеделските земи” от ППЗСПЗЗ.
2. Определя наемна цена в размер на средно рентно плащане /Приложение №1/ за всяко землище на територията на община Главиница.
3. В договорите за наем изрично да се посочи, че ползвателят, на който се предоставят за ползване полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. Към всеки договор да се представи приложение със списък на ползватели заявили ползване на имотите в реални граници от конкретното землище.
4. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнението.
 
 
По точка четвърта от дневния ред Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2022 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК).
 
РЕШЕНИЕ №348
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в съответствие с указания дадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство с изх.№ 91.00.87/13.10.2017 г.,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Приема и одобрява следните инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ООД – Силистра през 2022 г. в публични активи на Община Главиница:

Пор.№

Местоположение на актива

Участък от ОК до ОК

Наименование на актива

Инвентарен номер

Обща стойност, лв

1

с.Сокол

КВ Сокол

СК DN100  водопровод етернитов Ф150-1700 м, инв.№011608, КВ Сокол, с.Сокол

011608-1

728,68

2

с.Стефан Караджа

ул."Хаджи Димитър"

Пожарен хидрант надземен ПХ70/80, ул."Хаджи Димитър", улична мрежа етернит Ф100-1805 м, инв.№011457, с.Стефан Караджа

011457-1

779,72

3

гр.Главиница

ул."Георги Раковски"
до БКС

Пожарен хидрант надземен ПХ70/80, ул."Георги Раковски", улична мрежа етернит Ф80-585 м, инв.№011418, гр. Главиница

011418-1

844,37

4

с.Долно Ряхово

ул."Първа" до р.Дунав

Пожарен хидрант надземен ПХ70/80, ул."Първа", улична мрежа етернит Ф80-400 м, инв. №011250, с.Долно Ряхово

011250-1

979,70

5

с.Долно Ряхово

ул."Първа" ВНМ Долно Ряхово

Пожарен хидрант надземен ПХ70/80, ул."Първа", улична мрежа етернит Ф80-400 м, инв. №011250, с.Долно Ряхово

011250-2

748,37

6

с.Зафирово

ул."Ген.А.Зафиров"
Автобаза, "Хоум Поинтс" ЕООД

СВО, ул."Ген.Атила Зафиров", улична мрежа етернит Ф100-3150 м, инв.№011601, с.Зафирово

СВО 011601-1

652,69

7

с.Листец

ул."Трета"

Реконструкция на ул.мрежа етернит Ф80-400 м, инв.№011363, ул."Трета,  с.Листец

011363-1

10 440,47

8

с.Звенимир

ул."Девета"

Реконструкция на улична мрежа етернит Ф100-285 м, инв.№011371, ул."Девета", с.Звенимир

011371-2

10 402,14

 ОБЩО, лв.

25 576,14

2. Извършените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2022 г. в публични активи на Община Главиница да преминат в управление на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра.
 
 
По точка пета от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по ВиК гр. Силистра на 15.12.2022 год.
  
РЕШЕНИЕ №349
На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
         І. Определя за представител на Община Главиница в извънредно неприсъствено общо заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 15.12.2022 год. от 14:00 часа/резервна дата -16.12.2022г. от 14:00часа/, да бъде Кмета на Община Главиница.
       ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 15.12.2022 г. от 14.00 часа/ резервна дата -16.12.2022г. от 14:00часа/ да бъде, Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
       ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД , гр. Силистра, свикано на 15.12.2022 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх. УТ-03-243/ 16.11.2022 г. и да гласува, както следва:
       1. по първа точка от дневния ред – „за”;
    2. по втора точка от дневния ред „Други” -  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.
 
 
По точка шеста от дневния ред –  Определяне на член и резервен член за Комисията за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.
 
РЕШЕНИЕ №350
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на т.10 от Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, и чл.60 ал.1 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
I. Определя за Комисията за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник за избор на представител от Общински съвет–Главиница, следните лица: 
    1. г-н Лютфен Заид Мехмед /Председател на постоянна комисия по бюджет и финанси/ – член
    2. г-жа Гюлсевер Шевкъ Мехмед /член на постоянна комисия по бюджет и финанси/ – резервен член
II. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
 
По точка седма от дневния ред - Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект  BG05SFPR002-2.001-0025 „Грижа в дома в община Главиница“, по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
 
РЕШЕНИЕ №351
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение на ЕК за  УОИИ от 20 декември 2011г,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 

1. Дава съгласие Община Главиница да изпълнява самостоятелно услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по Проект BG05SFPR002-2.001-0025 „Грижа в дома в община Главиница“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да издаде Заповед / Акт за възлагане на услугата „Грижа в дома в община Главиница“, на Дирекция „Стопанско управление“ към Община Главиница, като Услуга от общ икономически интерес, за срок до приключване предоставянето на услугата „Патронажна грижа+” считано от 01.12.2022г.

3. Възлага на Кмета на Община Главиница да утвърди Вътрешни правила по предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома в община Главиница“, съдържащи всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.

4. Услугата „Грижа в дома в община Главиница“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. да се ползва от потребителите без заплащане на такса.

5. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 
По точка осма от дневния ред - Разни
 
 
 
Вярно с оригинала!
           Снел преписа:                                                                                                         Председател ОбС:   /п/
                   /инж. Севинч Даил/                                                                                                           /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт