▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №43/19.08.2022 ГОДИНА
 
 
 
 
По точка първа от дневния ред – Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2021 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения план и изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №315
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл.52, ал.2 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
         

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.12.2021г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1:

   1.1. По прихода:

   1.1.1. Уточнен план в размер на 17 665 690лв., в т.ч. :
      -  Приходи с държавен характер – 9 944 676лв.;
      -  Приходи за местни дейности – 7 721 014лв.
    1.1.2. Отчет към 30.12.2021г. в размер на 14 590 405лв., в т. ч.:
      -  Приходи с държавен характер – 9 212 794лв.;
      -  Приходи за местни дейности – 5 377 611лв.

  1.2. По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:

    1.2.1. Уточнен план в размер на 17 665 690лв., в т.ч. :
      -  Разходи с държавен характер – 9 944 676лв.;
      -  Разходи за местни дейности – 7 287 881лв.;
      -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 433 133лв.
    1.2.2.Отчет към 30.12.2021г. в размер на 14 590 405лв, в т. ч.:
       -  Разходи с държавен характер – 9 212 794лв.;
       -  Разходи за местни дейности – 4 944 478лв.;
       -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 433 133лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.12.2021г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 2 512 527лв, съгласно Приложение №2:

 • с бюджетни средства – 1 121 639лв.;
 • със средства от ЕСФ – 1 390 888лв.

3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз за 2021г., съгласно Приложение №3, както следва:

 3.1. По прихода2 622 477лв., в т.ч.:

    3.1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 1 111 995лв.;

    3.1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 1 506 545лв.;

    3.1.3. други европейски средства, в размер на 3 937лв.

 3.2. По разхода2 622 477лв., в т.ч.:

    3.2.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 1 111 995лв.;

    3.2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 1 506 545лв.;

    3.2.3. други европейски средства, в размер на 3 937лв.

4. Приема уточнения план и отчет на план-сметката по чл.66, ал. 1 от ЗМДТ за 2021г., съгласно Приложение №5.

5. Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 30.12.2021г., съгласно Приложение №6.

6. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2021г., съгласно Приложение №7.

 
 
По точка втора от дневния ред Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг по две обособени позиции.
 
РЕШЕНИЕ №316
На основание чл.21 ал.1 т.10, и при спазване правилата на чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 т.1, чл.13, чл.14, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг, чл.32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 

1. Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на полицейски участък гр. Главиница, при следните параметри:

 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на полицейски участък гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 50 000.00 (петдесет хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга от бъдещи приходи на Община Главиница и субсидия от републиканския бюджет.
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – 24 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Източници на погасяванеот собствени бюджетни средства и субсидия от републиканския бюджет;
 • Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
 • остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • Максимален лихвен процент - не повече от 5.0%, като окончателният лихвен процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител на обществената поръчка;
 • други съпътстващи разходи, неформиращи дълг съгласно договора (такса обслужване на кредит, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) –в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената поръчка;

2. Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на един брой специализиран автомобил за обезпечаване дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Главиница, при следните параметри:

 • Цел - закупуване на един брой специализиран автомобил за обезпечаване дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 340 000.00 (триста и четиридесет хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга от бъдещи приходи на Община Главиница
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Източници на погасяванеот собствени бюджетни средства
 • Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
 • остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • Максимален лихвен процент - не повече от 5.0%, като окончателният лихвен процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител на обществената поръчка;
 • други съпътстващи разходи, неформиращи дълг съгласно договора (такса обслужване на кредит, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) –в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената поръчка;

3. Възлага и делегира права на кмета на Община Главиница да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки, съобразно прогнозната стойност за избор на лизингодател/и, който да предостави финансов лизинг на Община Главиница при одобрените от Общински съвет параметри.

 
По точка трета от дневния редРазрешаване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в общинските училища с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2022/2023 година.
РЕШЕНИЕ №317
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.68 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /приета с ПМС № 219/05.10.2017 г./,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 

1. Разрешава формирането на маломерни самостоятелни паралелки с не по-малко от 10 ученици през учебната 2022/2023 година, както следва:

 • СУ „Васил Левски” гр. Главиница – 4 самостоятелни маломерни паралелки
-  Xб клас – 14 ученици с недостиг 4 ученици;
- XIб клас – 17 ученици с недостиг 1 ученик;
-XIIa клас – 17 ученици с недостиг 1 ученик;
-ХIIб клас – 10 ученици с недостиг 8 ученици;
 
СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” гр. Главиница

Клас

Брой паралелки

Минимален норматив за брой ученици

Пълняемост на класа

Разлика до задължителния минимум

Сума за дофинансиране

X б клас

1 маломерна

18

14

4

14х2519х20%= 7053,20 лв.

XI б клас

1 маломерна

18

17

1

XII а клас

1 маломерна

18

17

1

XII б клас

1 маломерна

18

10

8

ОБЩО:

4 маломерни

72

58

14

            1.2. ОбУ „Иван  Вазов“ с. Зафирово – 3 самостоятелни маломерни паралелки
               -  I клас – 15 ученици с недостиг 1 ученик;
               - VI клас – 17 ученици с недостиг 1 ученик;
               - VII клас – 14 ученици с недостиг 4 ученици;
ОбУ „ИВАН ВАЗОВ” с. Зафирово

Клас

Брой паралелки

Минимален норматив за брой ученици

Пълняемост на класа

Разлика до задължителния минимум

Сума за дофинансиране

I клас

1 маломерна

16

15

1

6х2519х20%=

3022,80 лв.

VI клас

1 маломерна

18

17

1

VII клас

1 маломерна

18

14

4

ОБЩО:

3 маломерни

52

46

6

 
2. Община Главиница дофинансира самостоятелните маломерни паралелки съгласно чл.68  от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 
 
 
По точка четвърта от дневния ред Именуване на улица в землището на с. Сокол.
 
РЕШЕНИЕ №318
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във връзка с чл.89 от Закона за гражданската регистрация и чл.125, ал.2 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функционирането на ЕСГР, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

1. Създава нова локализационнна единица в Класификатора на локализационните единица в землището на село Сокол, община Главиница съвпадаща с полски път с идентификатор №67828.14.1 от землището на село Сокол с наименованието местност «Втори стопански двор» ул. «Кулата».

2. Възлага на Кмета на община Главиница в едномесечен срок да издаде заповед в съответствие със Закона за гражданската регистрация и да издаде административни адреси в съответната номерацияна парцелите по улица «Кулата» от местността «Втори стопански двор» с. Сокол.

 
По точка пета от дневния редОпределяне на представител в колективния върховен орган на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ и осигуряване на помещения за срещи и заседания на територията на град Главиница в подкрепа на Стратегия за ВОМР.
 
РЕШЕНИЕ №319
На основание чл.21, ал.1, т.15, чл.27, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Главиница да продължи членството си в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.
2. Определя Неждет Джевдет Ниази - кмет на Община Главиница да представлява Община Главиница в колективния върховен орган -  Общото събрание и в колективния управителен орган – Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“.
3. Община Главиница дава съгласие Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ при необходимост да ползва заседателната зала на ет.4 в Общинска администрация за провеждане на работни срещи и информационни събития с представители на местната общност, както и за провеждане на заседания на колективния управителен орган и събрания на колективния върховен орган на МИГ.
 
По точка шеста от дневния ред - Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт