▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №41/30.06.2022 ГОДИНА
 
По точка първа от дневния ред – Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2022 г.
 
РЕШЕНИЕ №296
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 

1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2022г., собствени средства и други средства в размер на 4 566 224лв, от които 3 902 200лв. бюджетни средства и 664 024лв. - средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва:

 • Бюджетни средства
 • Намалява разходен §10-15 „Материали“, в дейност 122 „Общинска администрация“                                               - 2 925 лв.
 • Увеличава разходен §10-20„Материали“, в дейност 530 „ЦНСТ с. Малък Преславец“                                              30 000 лв.
 • Намалява разходен §10-15 „Материали“, в дейност 311 „Детски градини – държавна дейност“                              -1 273 лв.
 • Увеличава разходен §10-15 „Материали“, в дейност 623 „Чистота“                                                                              35 000 лв.
 • Намалява разходен § 10-00 Издръжка“, в дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните Последствия от бедствия и аварии“    -140 318лв.
 • Намалява разходен §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, в т.ч.:                                                   -316 828 лв.
 • Дейност 469 „Др.дейности по здравеопазването“                                                               -20 000лв.
 • Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“                        -188 828лв.
 • Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ -108 000 лв.
 • Увеличава разходен §§10-30 Текущ ремонт 128 504 лв.
 • Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 84 097лв.
 • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“                                   183 743лв.
 
                 
 • Средства от ЕСФ
 • Увеличава §63-01 „Получени трансфери – проект улична мрежа с. Дичево ПРСР ДФЗ“                            177 030 лв.
 • Увеличава §63-01 „Получени трансфери – проект Фестивал на местната памет, ПРСР ДФЗ“                     68 703 лв.
 • Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА проект Улична мрежа с. Дичево“                           177 030 лв.
 • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на ДМА проект Фестивал на местната памет“                           68 703 лв.

2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

                                                                                  
По точка втора от дневния ред Приемане на Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от Община Главиница, обучаващи се в професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи".
 
РЕШЕНИЕ №297
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 от АПК,  Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
2. Средствата за настоящата бюджетна година да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи.
3. Възлага на Кмета на Община да извърши последващи действия, свързани с изпълнението на т.1 и т.2.
 

 

По точка трета от дневния ред План за действие на община Главиница, за изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна за ромите ситуация за периода /2022-2023 г./
 
РЕШЕНИЕ №298
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021–2030г./, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
  
По точка четвърта от дневния ред Приемане на Годишен план за социалните услуги на Община Главиница за 2023 год.
 
РЕШЕНИЕ №299
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 от Закона за социалните услуги, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
Приема и утвърждава за реализация Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Главиница за 2023 г.
 
 
По точка пета от дневния ред Определяне начина на ползване на подотделите, предвидени за сеч през 2022 г.
 
РЕШЕНИЕ №300
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2, от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1 и 3, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 4 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:       
       І. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии - общинска собственост за календарната 2022 г., да се осъществи по начина посочен в чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
        ІІ. Упълномощава Кмета на общината, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  да  организира и проведе открит конкурс за възлагане добива на дървесина на одобрените за сеч подотдели, включени в годишния план за ползване за 2022 г., приет с Решение № 287 от Протокол № 40/31.05.2022 г.
        ІІІ. Определя продажбата на добитата дървесина, от одобрените за сеч подотдели, включени в годишния план за ползване за 2022 г., приет с Решение № 287 от Протокол № 40/31.05.2022 г.,  да се осъществи по реда на  чл. 66, ал. 1, т. 2, чл. 66, ал. 2,  т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 4 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
           
По точка шеста от дневния ред - Отмяна на Решение №250/30.05.2017 г., Решение №376/27.06.2018 г. и Решение №462/30.04.2019 г. и приемане на ново Решение, във връзка с дейности в горските територии на Община Главиница и утвърждаване на нов ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.
  
РЕШЕНИЕ №301
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 12, ал. 1, чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл. 71, ал. 5, т. 3  от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 250/30.05.2017 г., Решение № 376/27.06.2018 г. и Решение № 462/30.04.2019г.;
2. Определя начални цени при организиране на конкурсите за добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, както следва:
2.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев –  11,00 лв. без ДДС;
2.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/ строителна дървесина –    22,00 лв. без ДДС.
3. Определя цени за товарене на дървесина, както следва:
3.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев –  5,00 лв без ДДС;
3.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/ строителна дървесина – 10,00 лв. без ДДС.
4. Определя цени за разтоварване на дървесина, както следва:
4.1. за 1 пр. м³/пространствен кубичен метър/ дърва за огрев – 3,00 лв без ДДС;
4.2. за 1 пл. м³/плътен кубичен метър/ строителна дървесина –  6,00 лв. без ДДС.

 5. Одобрява ценоразпис за продажба на дървесина, добита от общинските горски територии на временен склад, както следва:

Сортимент

Дървесен вид

Мярка

Цена без ДДС/лв./

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Трупи над 30 см.

Черен бор

м³

98

Тп,лп

м³

91

Яс, дб,кл

м³

117

Ак, глд, кдб

м³

90

Цр, мжд, гбр и др.

м³

88

Трупи от 18 до 29 см.

Черен бор

м³

93

Тп,лп

м³

86

Яс, дб,кл

м³

112

Ак, глд, кдб

м³

85

Цр, мжд, гбр и др.

м³

78

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Трупи от 15 до 17 см.

Черен бор

м³

82

Тп,лп

м³

73

Яс, дб,кл

м³

83

Ак, глд, кдб

м³

79

Цр, мжд, гбр и др.

м³

79

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

61

Ак, глд

м³

69

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

75

Греди

всички

м³

80

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Колове

всички

м³

80

Мертеци

всички

м³

80

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

60

Ак, глд

м³

69

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

72

ДЪРВА

ОЗМ

Тп,лп

м³

71

яс,дб,кл

м³

76

Ак, глд

м³

74

Технологична дървесина

Тп,лп

м³

63

Ак, глд

м³

69

Дб,цр,кл,яс, гбр и др.

м³

75

Дърва за огрев

иглолистни

пр.м³

31

меки широколистни

пр.м³

36

твърди широколистни

пр.м³

44

широколистни – ак, глд

пр.м³

40

Вършина

иглолистни

пр.м³

15

меки широколистни

пр.м³

15

твърди широколистни

пр.м³

15

 широколистни-ак,глд

пр.м³

15

6. Определя формирането на цената на дървесината от обект по чл. 206 от Закона за Горите с наименование „ Благоустройство и комунално стопанство”, намиращ се в двора на Общинско предприятие „Общински имоти и комунална дейност” на  ул. „Георги Раковски” № 5, като сбор от  цената по ценоразписа от т. 5, цената за товарене и разтоварване по точки 3 и 4 и направения разход за транспорт на дървесината от временния склад до обекта.

 

По точка седма от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на урегулирани поземлени имоти по регулационните планове на с. Стефан Караджа и с. Падина, Община Главиница.

РЕШЕНИЕ №302

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1.Дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи Урегулирани поземлени имоти, както следва:
1.1 Урегулиран поземлен имот IX - 405 в кв. 29, с площ от 680 (шестстотин и осемдесет) кв. м, заедно с построена в него полумасивна селскостопанска сграда със застроена площ от 29 (двадесет и девет) кв. м по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица №159 от 10.05.2022 г., АОС № 4717 от 12.05.2022 г.
1.2 Урегулиран поземлен имот II – 31 в кв. 3, с площ от 1100 (хиляда и сто) кв. м, по регулационния план на с. Падина., Скица № 186 от 06.06.2022 г., АОС № 220 от 13.03.2002 г.
2. Определя пазарни цени, въз основа на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва:

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот IX - 405 в кв. 29, с площ от 680 (шестстотин и осемдесет) кв. м, заедно с построена в него полумасивна селскостопанска сграда със застроена площ от 29 (двадесет и девет) кв.м  по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица №159 от 10.05.2022 г., АОС № 4717 от 12.05.2022г.

3 100,00

Урегулиран поземлен имот II – 31 в кв. 3, с площ от 1100 (хиляда и сто) кв. м, по регулационния план на с. Падина., Скица № 186 от 06.06.2022 г., АОС № 220 от 13.03.2002 г.

2 300,00

 3.Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.

По точка осма от дневния ред – Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция на част от улична мрежа, включваща изместване на стоманенобетонови стълбове/СБС/ от О.Т. 14 до О.Т. 17, част от клон „А“ на въздушна мрежа НН към ТР3 Дичево, находящи се в с.Дичево, ул.„Единадесета“, общ.Главиница, обл.Силистра
РЕШЕНИЕ №303
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.150, ал.6, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
1. Разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изместване на три броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Единадесета“ от О.Т.14 до О.Т.17, част от клон „А“ на въздушна мрежа НН към ТП 3 Дичево, с.Дичево, общ.Главиница.
2. Одобрява план - схема за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка девета от дневния ред Разни
 
 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                    Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                 /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт