▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №40/31.05.2022 ГОДИНА

 

 

 

По точка първа от дневния ред – Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели и  избор на временна комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр. Силистра.
 
РЕШЕНИЕ №286
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, чл.68а, ал.3 от ЗСВ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане.
2. Избира временна комисия  по предложения и проверка на документите на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд гр. Силистра в следния състав:
   1. Йозджан ***** Расим - Председател;
   2. Адв. Николай Братованов - член;
   3. Юлия ***** Георгиева - член;
   4. Цветелина ***** Савянова - член;
   5. Соня ***** Петкова - член;
3. Възлага на комисията  да  организира приемане на заявление и документи  по образец на кандидатите, съгласно чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, в определен срок, като съобщение в този смисъл се  публикува на сайта на Община Главиница, след което  допуснатите кандидати следва да бъдат изслушани на публично заседание. Списъкът на допуснатите до изслушване кандидати следва да се публикува  на интернет  страницата  не по  – късно от 14 – дни преди изслушването.
4.  Определя срок за изготвяне на доклад на комисията по предложенията и проверка на документите – 21.06.2022 год., който следва да бъде публикуван на интернет страницата не по- късно от 7 дни преди заседанието на ОС за гласуване на кандидатите.                                

 

По точка втора от дневния ред Одобряване и допълване на годишен план за ползване на дървесина за 2022 г.
 
РЕШЕНИЕ №287
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал 1, 3, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
      І. Одобрява годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии за календарната 2022 г., включващ следните подотдели:

1. Издънкови за превръщане

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

9.

31-и

М.Преславец

15,1

цер

420

331

11

35

7

250

28

10.

49-б

Богданци

21,8

цер

510

434

5

51

35

333

10

11.

117-и

Черногор

18,3

цер

580

502

20

60

11

369

42

ОБЩО:

55,2

1510

1267

36

146

53

952

80

2. Нискостъблени

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

1.

37-м

Коларово

1,8

акация

170

145

2

42

8

85

8

2.

38-г

Малък  Преславец

5,8

акация

670

570

2

167

33

335

33

3.

38-а1

1,0

акация

120

102

0

30

6

60

6

4.

46-и

Богданци

1,3

акация

210

179

2

52

10

105

10

5.

46-с

0,5

акация

45

39

2

11

2

22

2

6.

48-е

26,1

акация

3590

3052

2

897

179

1795

179

7.

49-д

2,9

акация

320

272

0

80

16

160

16

8.

119-д

Суходол

1,6

акация

90

77

2

22

4

45

4

ОБЩО:

41,0

5215

4436

12

1301

258

2607

258

Всичко:

96,2

6725

5703

48

1447

311

3559

338

II. Допълва годишния план за ползване на дървесина през 2022 г. със следните подотдели:

  1. Издънкови за превръщане

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Отпад (м3)

1.

46-б

Богданци

0,8

цер

7

6

0

0

0

6

1

Общо:

0,8

7

6

0

0

0

6

1

 

2. Нискостъблени

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Отпад (м3)

1.

37-е2

Дичево

0,4

акация

20

19

0

0

0

19

1

2.

37-ж2

Дичево

2,3

акация

160

148

0

10

6

132

12

3.

37-д2

Дичево

0,1

акация

5

4

0

0

0

4

1

4.

1354-е

Главиница

0,8

акация

30

27

0

1

0

26

3

5.

1354-л

Главиница

0,7

акация

40

37

0

3

1

33

3

Общо:

4,3

255

235

0

14

7

214

20

ВСИЧКО:

5,1

262

241

0

14

7

220

21

       ІІІ. В случай, че някои от подотделите в одобрения годишен план за ползване на дървесина  от  горските територии на община Главиница за 2022 г.  не се усвоят, то ползването им да се прехвърли за 2023 г. 

  

По точка трета от дневния ред Определяне на наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд.

РЕШЕНИЕ №288
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Отменя Решение №363 по Протокол № 41/26.04.2018 г. на ОбС Главиница;
2. Земеделските земи от Общинския поземлен фонд, да се отдават под наем или аренда при начални тръжни цени, както следва:
2.1. Земеделски земи с начин на трайно ползване „Нива“ от ОПФ и предназначени за отглеждане на едногодишни полски култури –75,00/седем десет и пет лв.//дка;
2.2. Земеделски земи с начин на трайно ползване „Овощна градина“ и предназначени за    отглеждане на овощни насаждения /семкови, костилкови, черупкови/ - 75,00 /седем десет и пет лв.//дка
2.3. Земеделски земи с начина на трайно ползване „Лозе“ и предназначени за отглеждане на лозови насаждения – 65,00 /шест десет и пет лв.//дка
2.4. Имотите в населените места извън регулация – НМИР /къшлите/ - 75,00лв/седем десет и пет лв.//дка.;
3. Земеделските земи – маломерни имоти от Общинския поземлен фонд се отдават под наем за 1 /една/ година без търг или конкурс по цените, посочени в т.2. от настоящето решение.
4. Земеделските земи от ОПФ, които се отдават под наем или аренда, чрез публичен търг или публичен конкурс, са с начални тръжни цени, съгласно посочените в т.2 от настоящето решение.
5. Земеделските земи  от ОПФ, които са неатрактивни,  или с начин на трайно ползване Ерозирани, изоставени и наводнени“,  или не са били ползвани две и повече стопански години се отдават под наем или аренда с начална цена 10,00 /десет лв./дка;
 
 
По точка четвърта от дневния ред Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година.
 
РЕШЕНИЕ №289
На основание основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., както следва:
         2. 2.2.1.Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

И м о т

Площ

(кв.м.)

Урегулиран поземлен имот IX - 405, кв.39 – по регулационния план на с. Ст. Караджа

  680

Урегулиран поземлен имот II - 31, кв.3 – по регулационния план на с. Падина

1100

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

 

 

По точка пета от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на урегулирани поземлени имоти по регулационния план на с. Стефан Караджа, Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №290
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се продаде следният недвижими имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот, както следва:

   1.1 Урегулиран поземлен имот X - 335 в кв. 32, с площ от 602 (шестстотин и два) кв. м, по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица № 48 от 08.02.2022 г., АОС № 4637 от 24.02.2022 г.

2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот X - 335 в кв. 32, с площ от 602 (шестстотин и два) кв. м, по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица № 48 от 08.02.2022 г., АОС № 4637 от 24.02.2022 г.

2 217,00

3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописания имот.
 
По точка шеста от дневния ред Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ -  план схема за обект: Въздушна кабелна мрежа Ниско напрежение /НН/ чрез удължаване на съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/, електромерно табло ТЕМО, монтирано на СБС №20.5 пред поземлен имот /ПИ/ 15031.501.302, кабелна линия 0,4 kV от стълб №20.6 до разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 15031.503.11 и от РК-3 до електромерно табло ТЕМО по ул. „Георги Раковски“ гр. Главиница
 
РЕШЕНИЕ №291
На основание чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 4  от 23.02.2022 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 Одобрява ПУП-План схема за обект: Въздушна кабелна мрежа Ниско напрежение /НН/ чрез удължаване на съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/, електромерно табло ТЕМО, монтирано на СБС №20.5 пред поземлен имот /ПИ/ 15031.501.302, кабелна линия 0,4 kV от стълб №20.6 до разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 15031.503.11 и от РК-3 до електромерно табло ТЕМО по ул. „Георги Раковски“ гр. Главиница.
 
 
По точка седма от дневния ред – Избиране на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №292
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал.1  от Закон за социалните услуги,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. Избира Съвет по въпросите  на  социалните услуги в следния състав
Председател:
     1. Иванка ***** Сярова – Заместник-кмет „Социални дейности и образование”
 Членове:
      2. Бирсен ***** Исмаил – ст. специалист „Социални дейности“
      3. Нуршен ***** Мехмед – началник отдел „ИОХУСУ“ към ДСП гр. Тутракан
      4. Алкин ***** Юмер – Управител на „КСУ за ЛПР и за ПЛУИ” гр. Главиница
      5. Мерлин ***** Ниязи – Управител на „ЦНСТ за ДБУ” с. Малък Преславец
      6. Дилбер ***** Халим – Управител на „ЦСРИ“ с. Листец
      7. Соня ***** Петкова – Председател на ПКЗСД към ОбС – гр. Главиница

 

По точка осма от дневния ред – Определяне на представител на Община Главиница в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.
РЕШЕНИЕ №293
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл.60, ал.1 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Определя за представител на Община Главиница в областната комисия за изработване на областна аптечна карта  Юлвие ***** Ахмед  – здравен медиатор в Община Главиница.
2. Възлага на кмета на Община Главиница да издаде заповед, съгласно точка 1 от настоящото решение.
3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК.
 
 
По точка девета от дневния ред – Изменение и допълване на Решение №109 по Протокол №14/27.08.2020 г. на ОбС- Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №294
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.20,ал.1 от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

I. Изменя т.1 от Решение №109 по Протокол №14 /27.08.2020г., както следва :

     1. Определя 75 /седемдесет и пет/ лева първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти в регулационните граници на населените места в община Главиница.
II. Създава нова т. 4 към Решение №109 по Протокол №14 /27.08.2020г., както следва:
     4. Незастроени поземлени имоти, общинска собственост, находящи се в регулационните граници на населените места, които не са били ползвани 5/пет/ или повече стопански години, да се отдават под наем с годишна наемна цена от 35 лв. /тридесет и пет/ /дка - за първата стопанска година, за всяка следваща на цена посочена в т.1 от настоящето решение.
 
 
По точка десета от дневния ред – Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Силистра на 17.06.2022 г.
 
РЕШЕНИЕ №295
На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
І. Определя за представител на Община Главиница в извънредно неприсъствено общо заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 17.06.2022 год. от 11:00 часа/резервна дата -20.06.2022г. от 14:00часа/, да бъде Кмета на Община Главиница.
ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 17.06.2022 г. от 11.00 часа/ резервна дата -20.06.2022г. от 14:00часа/ да бъде, Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД , гр. Силистра, свикано на 17.06.2022 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх. УТ-03-103/ 25.05.2022 г. и да гласува, както следва:
   1. по първа точка от дневния ред – „ПРОТИВ”;
Мотиви:
Липса на аргументиран анализ на ценообразуването, мотивиращ предлаганото увеличение на цените на услугите и липса на достатъчно задълбочен анализ за социалната поносимост на предлаганите цени от страна на потребителите на услугите.
    2. по втора точка от дневния ред „Други” -  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.
 
 
По точка единадесета от дневния ред Разни

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                  Председател ОбС:   /п/
                        /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт