▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №37/31.03.2022 ГОДИНА
 
 
 
По точка първа от дневния редИзменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.
РЕШЕНИЕ №255
На основание На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от ЗМДТ, чл.76, ал. 3 и чл.79 от АПК, чл.26, ал.4 от ЗНА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 

     1. Изменя чл.37, ал.1, като заменя текста „ГРАО“ с текста „ГРАТО“.

      2. Изменя чл.37, ал.1, т.25 , както следва:

25. (доп. с реш. №385/27.07.2018 г.) Такса за сключване на Граждански брак

           - изнесен ритуал

           - с  ритуал

           - без ритуал

Семеен кодекс, глава втора

150,00 лв.

50,00 лв.

25,00 лв.

3. Отменя текста „РАЗДЕЛ V Административно – технически услуги предоставени от Дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности”.
4. Допълва РАЗДЕЛ IV Административни услуги предоставени от Дирекция “Финансово и административно обслужване“ с чл.39, чл.40, чл.41 и чл.42.
5. Допълва след чл.42 „РАЗДЕЛ V Административно – технически услуги предоставени от Дирекция „Стопанско управление”.
6. Изменя чл.43, ал.1, т.4, като след думата „удостоверения“ добавя текста „и становища“.
7. Изменя чл.43, ал.1, т.7, както следва:
 

7. Издаване на разрешение за строеж

ЗУТ

0,50лв./м²

но не по малко от 50,00 лв.

 

8. Създава нови точки 1 и т.7.2 в чл.43, ал.1 след т.7, както следва:

7.1 Издаване на разрешение за строеж, за който не се изисква одобряване на инвестиционен проект

ЗУТ

чл. 147,

148 и 153

50,00 лв.

7.2 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строително монтажни дейности

ЗУТ чл.147а

50,00 лв.

 

9. Изменя чл.43, ал.1, т.13, както следва:

13. Разглеждане от ОЕС и процедиране на подробните устройствени планове и разработки

        - до 5 000 кв. м.

        - над 5 000 кв. м.

65,00 лв.

85,00 лв.

 

10. Създава нова точка 43 в чл.43, ал.1, както следва:

43. Учредяване на право за преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж на проводи на инженерната инфраструктура

ЗУТ чл.194

1,00лв./ л.м.

 

11. Изменя чл.53, ал.1, т.6, както следва:

6.

Услуги със сметоизвозващ камион

                                

3,50 лв. / км.

 

12. Изменя чл.53, ал.1, т.22, както следва:

22.

Изработка на погребални дъски

       - дъски на склад

       - дъски по- поръчка

                          

20 лв./комплект

40 лв./комплект

 

13. Изменя чл.53 ал.3, както следва:

 Общинският съвет определя и следните услуги и цени предоставяни от Домашен социален патронаж гр. Главиница.

Вид услуга

Мярка

Цена в лв. с ДДС

1.

Наем „Голяма зала”

стол

2 лв./стол

но не по-малко от 300,00 лв./зала

2.

Наем „Малка зала”

стол

2 лв./стол

но не по-малко от 200,00 лв./зала

 

 

14. Добавя параграф 12 с текст „Измененията и допълненията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №255 от Протокол №37/31.03.2022 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.“

 
По точка втора от дневния ред Приемане на план за действие на Община Главиница за 2022 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта  (2021-2031).
 
РЕШЕНИЕ №256
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за младежта, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
 
По точка трета от дневния ред Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Главиница за 2022 г.
  
РЕШЕНИЕ №257
На основание чл.17, ал.1, т.3, чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
 
По точка четвърта от дневния ред Одобряване на  годишен доклад  за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Главиница за периода 2021-2027г., за 2021 година.
 
РЕШЕНИЕ №258
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23 от Закона за регионално развитие и чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
2. Възлага на Кмета на общината да предостави настоящето решение и Годишния доклад на председателя на Областния съвет за развитие град Силистра.
 
 
По точка пета от дневния ред Одобряване на  доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Главиница за периода 2014 - 2020г.
  
РЕШЕНИЕ №259
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и параграф 37 (обн. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) към Закона за изменение и допълнение на  Закона за регионалното развитие, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
По точка шеста от дневния ред Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Зафирово и утвърждаване на пазарна цена на общинския имот.
  
РЕШЕНИЕ №260
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.4, т. 2 от Закона за общинската собственост, с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 34 ,ал. 1, т. 9 и чл. 40, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с „Братя Петрови 2018“ ЕООД за продажба на част от общинска улица, с неприложена улична регулация, находяща се между кв. 61 и 62 по плана за регулация на с. Зафирово, съгласно приложената скица – проект, с площ около 444 (четиристотин четиридесет и четири) кв. м, която да се обедини със собствения му урегулиран поземлен имот VII, отреден за имот кад. № 625 в кв. 62 по плана за регулация на с. Зафирово (Нот. акт, вписан в Службата по вписванията Тутракан на 01.06.2020 г., вх. рег. № 989, акт № 36, том ІV, дело 620/ 2020 г.), на цена от 4, 25 лв. (четири лева и 25 ст.)/ кв. м без включен ДДС.
2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план на територията, частта от общинска улица, находяща се между кв. 61 и 62, придадена към урегулиран поземлен имот VII, отреден за имот кад. № 625 в кв. 62 по плана за регулация на с. Зафирово, сменя характера си от публична общинска в частна общинска собственост.
 
По точка седма от дневния ред – Одобряване на проект за ПУП-парцеларен план част от КПИИ за оптично кабелно трасе, находящ се в землището на с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра
  
РЕШЕНИЕ №261
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №4 от 23.02.2022 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Одобрява Проект на ПУП–парцеларен план /ПП/, част от КПИИ съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за линейни обекти на техническата инфраструктура. Началото на оптичната кабелна линия е от нова кабелна шахта в ляво от Републикански път № III-235, без да засяга пътя и по селскостопански път с идентификатор 67828.10.69  по кадастрална карта, достига до ПИ 67828.14.26, в който се намира базова станция VN4709 в землището на село Сокол, община Главиница с дължината на трасето  306м., изцяло извън урбанизирана територия.
2. В 7 дневен срок от влизане в решението в сила решението да бъде изпратено за обнародване в Държавен вестник.
3. След влизане на решението в сила да се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията.
 
 
По точка осма от дневния ред Разрешение за изработване на проект за ПУП- План схема на водопровод с териториален обхват – улична отсечка по протежение на Републикански път III-2307 в урбанизирана територия на с. Падина, общ. Главиница  
 
РЕШЕНИЕ №262
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от ЗУТ,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за ПУП- План схема на водопровод с териториален обхват – улична отсечка по протежение на Републикански път III-2307 в урбанизирана територия на с. Падина, Община Главиница, Област Силистра. 
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП-План схема, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
По точка девета от дневния ред  - Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Въздушна кабелна мрежа НН чрез удължаване на съществуващ СБС № 20 /към мрежа ВМНН ТП-4 Главиница/ с  6 броя нови СБС, електромерно табло ТЕМО, монтирано на СБС № 20.5 пред ПИ 15031.501.302, кабелна линия 0,4 кv от стълб № 20.6 до разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 15031.503.11 и от РК-3 до електромерно табло ТЕМО по ул. „Георги Раковски“  гр. Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №263
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.150, ал.6, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Въздушна кабелна мрежа НН чрез удължаване на съществуващ СБС № 20 /към мрежа ВМНН ТП-4 Главиница/ с  6 броя нови СБС, електромерно табло ТЕМО, монтирано на СБС № 20.5 пред ПИ 15031.501.302, кабелна линия 0,4 кv от стълб № 20.6 до разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 15031.503.11 и от РК-3 до електромерно табло ТЕМО по ул. „Георги Раковски“  гр. Главиница.
2. Одобрява план - схема за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
По точка десета от дневния ред Отдаване под наем на части от общински недвижим имот за здравни услуги - дентална медицинска помощ.
 
РЕШЕНИЕ №264
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6,ал.7  от Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 години на един брой зъболекарски  кабинет, с обща площ от 20 /двадесет/ кв. м, находящ се на първи етаж  в масивна двуетажна сграда „Здравен дом“ със застроена площ от 320 кв. м, по регулационните граници на с. Стефан Караджа, съгласно АЧОС №3043/03.07.2012г.
 2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем по т.1 от настоящето решение, с ЕТ „АПИДП-ИП-д-р Кенан Рахим“ ЕООД,с ЕИК 118543645, със седалище и адрес на управление – с. Листец,ул. Първа №3,община Главиница, област Силистра, по цени съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС –Главиница ,представляваща годишна вноска за здравни услуги.
 
 
По точка единадесета от дневния редИздаване на Запис на заповед от Oбщина Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната  2022 г. към Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”,  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50–34 от 20.04.2018 г., сключено между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството на земеделието.
 
РЕШЕНИЕ №265
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  чл. 60, ал. 1 от  АПК. чл. 7, както и ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г.,  Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 29.11.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 19.08.2019 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 20.09.2020 г. и Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 25.11.2021 г. сключено между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството на земеделието, Общинският съвет – Главиница, област Силистра
РЕШИ:
         1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише Запис на заповед   /Приложение №1/, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” в размер на 56 199 лв. /петдесет и шест хиляди, сто деветдесет и девет лева/, което е 67 % от  83 879,14 лв. /осемдесет и три хиляди, осемстотин седемдесет и девет лева и четиринадесет стотинки/ за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за календарната 2022 год.
       2. Възлага на Кмета на Община Главиница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие” за календарната 2022 год.
        3. Допуска предварителното изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Главиница, проведено на 31.03.2022 год.,  Протокол №37, т.11 от дневния ред по доклад №ДЗ-01-33/28.03.2022 год. при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 15 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Главиница.
  
 
По точка дванадесета от дневния ред – Разни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:    /п/                                                                                                      Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                          /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт