▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №35/28.01.2022 ГОДИНА
 
 
 
По точка първа от дневния ред – Върнато за ново обсъждане на Решение №232 по Протокол №34/30.12.2021 год. на ОбС – Главиница.
РЕШЕНИЕ №234
На основание чл.45, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
1. Приема повторно Решение №232 по Протокол №34/30.12.2021 год. на ОбС – Главиница.
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Главиница допуска предварително изпълнение на решението за да се защитят особено важни обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
По точка втора от дневния ред Върнато за ново обсъждане на Решение №233 по Протокол №34/30.12.2021 год. на ОбС – Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №235
На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
 Приема повторно Решение №233 по Протокол №34/30.12.2021 год. на ОбС – Главиница.
 
 
По точка трета от дневния редПриемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №236
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
 Приема Годишния отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Главиница за 2021 г.
 
 
По точка четвърта от дневния ред Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за 2022 год.
 
РЕШЕНИЕ №237
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:         
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Главиница за 2022 година.
           
           
По точка пета от дневния редПриемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2022 година.
   
РЕШЕНИЕ №238
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, и чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2022 година.
2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише договори с представляващите народни читалища на територията на Община Главиница за финансово обезпечаване на дейностите за 2022 година.
 
 
По точка шеста от дневния редОтчет за дейността през 2021 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №239
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 Приема Годишен отчет за 2021 год. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 
По точка седма от дневния ред – Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от сграда – публична общинска собственост на народно читалище „Стефан Караджа – 1950 г.“ с. Суходол.
 
РЕШЕНИЕ №240
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.14 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с §4 ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ „Стефан Караджа – 1950 г.“ с. Суходол на следните части от сгради:
  • Три стаи от етаж първи с обща площ от 31 кв. м., представляващи част от двуетажна масивна сграда, публична общинска собственост със застроена площ от 216 кв. м., съгласно АПОС №176 от 27.02.2001 г. по регулационния план на с. Суходол.
  • “Киносалон“ на етаж първи с площ 188 кв. м., представляващ част от едноетажна масивна сграда със застроена площ от 423 кв. м., публична общинска собственост, съгласно АПОС №21/19.04.2001 г. по регулационния план на с. Суходол.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване по т.1 от настоящото решение.
 
 
По точка осма от дневния ред – Участие на община Главиница, като партньор в изпълнението на проектно предложение с наименование "Открито и отговорно управление на публичното възлагане в община Главиница“.
 
РЕШЕНИЕ №241
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Дава съгласие Община Главиница да участва, като партньор на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в изпълнението на проектното предложение с наименование "Открито и отговорно управление на публичното възлагане в община Главиница“ с максимален бюджет от 60 000 лева по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
2. Дава съгласие за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Община Главиница отговаря в размер до 6 000 /шест хиляди/ лева.
 
 
По точка девета от дневния ред – Закупуване на МПС за подпомагане на дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.
  

РЕШЕНИЕ №242

На основание чл.21 ал.1, т.6 и т.8, при спазване правилата на чл.27, ал.4, и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да закупи технически нов колесен трактор за подпомагане на дейностите за зимно почистване на общинската пътна мрежа на стойност до 55 000лв. с включен ДДС. Средствата да бъдат заделени от неусвоения трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили по бюджета на община Главница през 2018г., 2019г. и 2020г.

2. Дава съгласие Община Главиница да закупи употребяван камион-самосвал за опесъчаване на общинската пътна мрежа на стойност до 67 000лв. с включен ДДС. Средствата да бъдат заделени от неусвоения трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили по бюджета на община Главница през 2018г., 2019г. и 2020г.

3. Дава съгласие Община Главиница да закупи употребяван песъкар-инвентар към камион-самосвал за опесъчаване на общинската пътна мрежа на стойност до 10 000лв. с включен ДДС. Средствата да бъдат заделени от неусвоения трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили по бюджета на община Главница през 2018г., 2019г. и 2020г.

4. Дава съгласие Община Главиница да закупи употребявано гребло-инвентар към камион-самосвал за снегопочистване на общинската пътна мрежа на стойност до 8 500лв. с включен ДДС. Средствата да бъдат заделени от неусвоения трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили по бюджета на община Главница през 2018г., 2019г. и 2020г.

5. Възлага на кмета на Община Главиница да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки, съобразно прогнозната стойност за избор на изпълнител за доставка на МПС и инвентар.

6. Задължава Кмета на община Главиница при плануване на бюджета за 2022г. на Община Главиница да се съобрази с изпълнение на т.1, т.2, т.3 и т.4 от решението.

 

По точка десета от дневния ред – Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Главиница за мандат 2019 – 2023 г.

 
РЕШЕНИЕ №243
На основание чл.44 ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 Приема Отчет за 2021 г. на Кмета на Община Главиница за изпълнението на Програмата за управление на Община Главиница за срока на мандат 2019 - 2023г., съгласно Приложение №1.
 
По точка единадесета от дневния ред – Разрешение за изработване на проект за парцеларен план за оптично кабелно трасе, находящ се в землището на с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра
 
РЕШЕНИЕ №244
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за /ПП/ парцеларен план от РП III-235- в сервитута на имот  ПИ 67828.10.69 – до базова станция VN4709 в землището на село Сокол, община Главиница.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
По точка дванадесета от дневния ред – Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                                                              Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                                       /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт