▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №33/19.11.2021 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 год.
РЕШЕНИЕ №221
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9,  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
   1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. в следните раздели, както следва:
         2.2.  Продажба на имоти и вещи по чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост
         2.2.1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ
 

И м о т

Площ

(кв.м)

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.972 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ., кв.1 по плана за регулация

1213

Поземлен имот  с идентификатор 15031.501.973 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ   урегулиран поземлен имот  II-общ., кв.1по плана за регулация

1194

Поземлен имот  с идентификатор 15031.501.974 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ  урегулиран поземлен имот  III-общ., кв.1по плана за регулация

1206

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.975 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ  урегулиран поземлен имот IV-общ., кв.1 по плана за регулация

1204

Поземлен имот  с идентификатор 15031.501.976 по Кадастралната карта на гр. Главиница,  представляващ  урегулиран поземлен имот  V-общ.,кв.1по плана за регулация

1203

Поземлен имот  с идентификатор 15031.501.978 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ  урегулиран поземлен имот  XXI-общ.,кв.1 по плана за регулация

1669

Поземлен имот  с идентификатор 15031.501.979 по Кадастралната карта на гр. Главиница,  представляващ урегулиран поземлен имот  XX-общ.,кв.1по плана за регулация

1517

Поземлен имот  с идентификатор 15031.501.980 по Кадастралната карта на гр. Главиница,  представляващ урегулиран поземлен имот XIX-общ.,кв.1по плана за регулация

1360

Поземлен имот  с идентификатор 15031.501.981 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ   урегулиран поземлен имот  XVIII-общ.,кв.1 по плана за регулация

1202

 2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
По точка втора от дневния ред Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2021 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК).
 
РЕШЕНИЕ №222
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и в съответствие с указания дадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство с изх.  №91.00.87/13.10.2017 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 1. Приема и одобрява следните инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2021 г. в публични активи на Община Главиница:

Пор.№

Местоположение

на актива

Участък

от ОК до ОК

Наименование на актива

Инвентарен номер

Обща стойност, лв

1

с.Звенимир

Gv31-Gv31a

Реконструкция на ДВ ПС Звенимир - КВ Звенимир ПЕВП ф160-240м, инв.№ Н090074

Н090074-1

3,086.64

2

с.Листец

ВШ ВНМ с.Листец

Автоматичен въздушник DN80,ВНМ с.Листец

016023-1

672.22

3

с.Звенимир

КВ Звенимир

Диспечеризация на КВ Звенимир 150 куб м

00047 Г

1,908.14

4

с.Звенимир

ТК Звенимир

Софтстартер ТК Звенимир

00046 Г

8,328.98

5

с.Вълкан

ул."Трета"

Реконструкция на ул.мрежа етернит Ф80-800 м, инв. №012456, ул."Трета" с.Вълкан

012456-1

2,324.32

6

с.Стефан Караджа

ул."Любен Каравелов"№2

Пожарен хидрант надземен ПХ70/80, ул."Любен Каравелов" №2, улична мрежа етернит 80-1520 м, инв.№011458,с.Стефан Караджа

011458-1

1,145.26

7

с. Звенимир

ТК Звенимир

Диспечеризация на ТК Звенимир,  с.Звенимир

00048 Г

5,433.60

8

с.Зарица

ул."Втора"

Реконструкция на уличен водопровод АЦ ф80, L=3750 м,инв.№Н090099,ул."Втора", с.Зарица

Н090099-1

6,856.11

9

с.Падина

ТК1 СК1/81 Падина

Помпа SAER S151 A/9, TK1 СК1/81 Падина, с.Падина

00049 Г

6,961.47

10

гр.Главиница

КПС към ПСОВ Главиница

Решетка за механично пречистване-5,32 кв.м., КПС Главиница, гр.Главиница

00051 Г

1,008.84

11

гр.Главиница

ПС Главиница

Водомерна зона ВЗ ПС Главиница, DN 150, гр.Главиница

00050 Г

1,183.16

12

с.Стефан Караджа

I-ви и III-ти пояс след с.Осен

Спирателен кран DN150, водопровод етернитов Ф125-4000 м,инв.№011455, с. Стефан Караджа

011455-1

1,426.65

 ОБЩО, лв.

40,335.39

 2. Извършените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2021 г. в публични активи на Община Главиница да преминат в управление на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра.
 
 По точка трета от дневния ред Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на имоти по Кадастрална карта на гр. Главиница, община Главиница.
  
РЕШЕНИЕ №223
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1, т.1, ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 1. Дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти – частна общинска собственост представляващи:
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.972 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1213 кв.м, съгласно АЧОС №1633/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1221697-10.11.2021 год.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.973 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот II-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1194 кв.м, съгласно АЧОС №1634/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1221698-10.11.2021 год.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.974 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот III-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1206 кв.м, съгласно АЧОС №1635/27.04.2005г., скица на поземлен имот №15-1221699-10.11.2021 год.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.975 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот IV-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1204 кв.м, съгласно АЧОС №1636/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1222248-10.11.2021 год.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.976 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот V-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1203 кв.м, съгласно АЧОС №1637/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1221700-10.11.2021г.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.978 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот XXI-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1669 кв.м, съгласно АЧОС №1651/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1221704-10.11.2021 год.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.979 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот XX-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1517 кв.м, съгласно АЧОС №1650/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1221703-10.11.2021 год.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.980 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот XIX-общ.,кв.1, по плана за регулация, с площ от 1360 кв.м, съгласно АЧОС №1649/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1221701-10.11.2021 год.
 • Поземлен имот с идентификатор 15031.501.981 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот XVIII-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1202 кв.м, съгласно АЧОС №1648/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1221702-10.11.2021 год.
2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва:
      

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.972 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот  I-общ., кв.1, по плана за регулация, с площ от 1213 кв.м, съгласно АЧОС №1633/27.04.2005 год., скица на поземлен имот №15-1221697-10.11.2021 год.

4 876,00

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.973 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот  II-общ.,кв.1, по плана за регулация, с площ от 1194 кв.м, съгласно АЧОС №1634/27.04.2005г.,скица на поземлен имот №15-1221698-10.11.2021г.

4 799,00

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.974 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот  III-общ.,кв.1, по плана за регулация,с площ от 1206 кв.м, съгласно АЧОС №1635/27.04.2005г.,скица на поземлен имот №15-1221699-10.11.2021г.

4 848,00

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.975 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот IV-общ.,кв.1, по плана за регулация,с площ от 1204 кв.м, съгласно АЧОС №1636/27.04.2005г.,скица на поземлен имот №15-1222248-10.11.2021г.

4 840,00

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.976 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот V-общ.,кв.1, по плана за регулация, с площ от 1203 кв.м, съгласно АЧОС №1637/27.04.2005г.,скица на поземлен имот №15-1221700-10.11.2021г.

4 837,00

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.978 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот XXI-общ.,кв.1, по плана за регулация,с площ от 1669 кв.м, съгласно АЧОС №1651/27.04.2005г.,скица на поземлен имот №15-1221704-10.11.2021г.

6 818,00

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.979 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот XX-общ.,кв.1, по плана за регулация, с площ от 1517 кв.м, съгласно АЧОС №1650/27.04.2005г.,скица на поземлен имот №15-1221703-10.11.2021г.

6 645,00

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.980 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот XIX-общ.,кв.1, по плана за регулация,с площ от 1360 кв.м, съгласно АЧОС №1649/27.04.2005г.,скица на поземлен имот №15-1221701-10.11.2021г.

5 467,00

Поземлен имот с идентификатор 15031.501.981 по Кадастралната карта на гр. Главиница, представляващ урегулиран поземлен имот XVIII-общ.,кв.1, по плана за регулация,с площ от 1202 кв.м, съгласно АЧОС №1648/27.04.2005г.,скица на поземлен имот №15-1221702-10.11.2021г.

4 832,00

      3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.
 
 По точка четвърта от дневния ред Актуализиране на план-сметката на разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година.
  
РЕШЕНИЕ №224
На основание чл.21, ал.1, т.6, и при спазване правилата на чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 1. Приема актуализираната план-сметка, включваща необходимите приходи и разходи от такса битови отпадъци през 2021г., чрез вътрешни компенсирани промени на месечните отчисления по чл. 60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., съгласно Приложение №1.
 2. Приема актуализирания план на бюджета на община Главиница за 2021г, по приходни и разходни параграфи и подпараграфи по единната бюджетна класификация, съгласно Приложение №2.
 3. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.2 от решението.
 
По точка пета от дневния редКандидатстване на Община Главиница във Фонд „Социална закрила“ с пректно предложение „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Главиница, обл. Силистра“.
 
РЕШЕНИЕ №225
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и чл.27, ал.1 т.6  от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
    1. Дава съгласие Община Главиница да внесе проектно предложение „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Главиница, обл.Силистра“ във Фонд „Социална закрила”, гр. София
    2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение, Община Главиница да финансира 10% от общата стойност на проекта.
    3. Възлага на Кмета на Община Главиница осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
По точка шеста от дневния ред - Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                                                         Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт