▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №31/07.10.2021 ГОДИНА
 
 
 
По точка първа от дневния ред – Кандидатстване на Община Главиница с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
              
РЕШЕНИЕ №209
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 

        1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства с проектно предложение „Основен ремонт на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, общ. Главиница, обл.Силистра, в УПИ I – 434, кв. 47, гр.Главиница, обл.Силистра“ по реда на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

         2. Удостоверява, че дейностите, включени в проектно предложение „Основен ремонт на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, в УПИ I – 434, кв.47, гр. Главиница, обл. Силистра“ съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Главиница.

      3. Определя, като приоритетен проект „Основен ремонт на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, в УПИ I – 434, кв.47, гр. Главиница, обл. Силистра“ в съответствие с Приоритет 3.2. „Подобряване на обектите на общинската инфраструктура“ в съответствие със Специфична цел 3.2.1. „Подобряване на обектите на социалната, здравна и образователна, културна и спортна инфраструктура“ по Мярка 3.2.1.1. „Подобряване на образователната инфраструктура“.

       4. Задължава Община Главиница да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проектно предложение: „Основен ремонт на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, в УПИ I – 434, кв. 47, гр. Главиница, обл. Силистра“ по реда на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

        5. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише необходимите документи и предприеме всички фактически и правни действия за подготовка и подаване на проектното предложение.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                                              Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                           /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт