▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №30/16.09.2021 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Върнато за ново обсъждане на Решение №204 по протокол №29/20.08.2021 год. от проведено заседание на Общински съвет - Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №206
На основание чл.21, ал.1, т.17 от ЗМСМА, чл.20, ал.1 и чл.32, ал.4 от Закона за административно-териториално устройство на Република България, във връзка с параграф 1, т.3 от същия закон, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 
1. Изменя решение №204 по протокол №29/20.08.2021г. от проведено заседание на Общински съвет Главиница, както следва:
       1.1. Населеното място, изградено към ликвидираната организация по параграф 12 от ЗСПЗЗ - ДЗС „Янко Забунов“, за което по КККР е отреден ПИ с идентификатор 81075.4.501 с площ от 199 064 кв.м , в местността „ОКОЛО СЕЛОТО“ , с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, вид на територията - урбанизирана да бъде присъединено към с. Черногор, общ. Главиница, обл. Силистра.
2. Решението влиза в сила след обнародване в „Държавен вестник“ чрез Областен управител на Област Силистра, на осн. чл.32, ал.4, предл.3 от ЗАТУРБ.
 
 
По точка втора от дневния ред Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2020 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения план и изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2020 г.
  
РЕШЕНИЕ №207
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл.52, ал.2 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:        

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.12.2020г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1:

     1.1 По прихода:

         1.1.1. Уточнен план в размер на 14 835 662 лв., в т.ч. :
                -  Приходи с държавен характер – 8 210  825 лв.;
                -  Приходи за местни дейности – 6 624 837 лв.
          1.1.2. Отчет към 30.12.2020 г. в размер на 12 781 441лв., в т. ч.:
                -  Приходи с държавен характер – 7 544 952 лв.;
                -  Приходи за местни дейности – 5 236 489 лв.

     1.2 По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:

          1.2.1. Уточнен план в размер на 14 835 662 лв., в т.ч. :
                -  Разходи с държавен характер – 8 210  825 лв.;
                -  Разходи за местни дейности –6 184 275 лв.;
                -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 440 562 лв.
          1.2.2. Отчет към 30.12.2020 г. в размер на 12 781 441 лв., в т. ч.:
                -  Разходи с държавен характер – 7 544 952лв.;
                -  Разходи за местни дейности – 4 795 927лв.;
                -  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 441 562лв.

 2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.12.2020г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 1 808 956лв, съгласно Приложение №2:

                - с бюджетни средства – 799 979лв.;

                - със средства от ЕСФ – 1 008 977лв.

3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз за 2020г., съгласно Приложение №3, както следва:

  3.1. По прихода2 084 316лв., в т.ч.:

      3.1.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 1 044 271лв.;

      3.1.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 1 031 955лв.;

      3.1.3. други европейски средства, в размер на 8 090лв.

   3.2. По разхода2 084 316лв., в т.ч.:

       3.2.1. на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 1 044 271лв.;

       3.2.2. на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 1 031 955лв.;

       3.2.3 други европейски средства, в размер на 8 090лв.

4. Приема уточнения план и отчет на план-сметката по чл.66, ал. 1 от ЗМДТ за 2020г., съгласно Приложение №5.

 

5. Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Главиница към 30.12.2020г., съгласно Приложение №6.

6. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020г., съгласно Приложение №7.

 
 
По точка трета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №208
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:    
     
1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. в следните раздели, както следва:
    Раздел -  2.1. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14, 43 и 45 от Закона за общинската собственост:
                            т. 2.1.4. Отдаване под наем на водоеми

Населено място

НТП

№ на имота

Площ

(дка)

Местност

Бащино

водоем

03017.60.252

12,235

водоем

     Раздел - 2.2.  Продажба на имоти и вещи по чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост:
                          т. 2.2.1.Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

И м о т

Площ

(кв.м)

Урегулиран поземлен имот V-312, в кв.39 – по регулационния план на 

 Гр. Главиница /ПИ с идентификатор 15031.501.312 по КККР на гр.Главиница/

     951

Урегулиран поземлен имот II-652 , в кв.53 – по регулационния план на с.Зафирово

  2 240

Урегулиран поземлен имот VI-11, в кв.9 – по регулационния план на с.Листец 

  1 552

Урегулиран поземлен имот VII, в  кв.1 – по регулационния план на с.Зебил

     800

Урегулиран поземлен имот III, в кв. 21 ,заедно с построените в него сгради, по регулационния план на с.Ножарево:

1. Двуетажна масивна сграда „Сватбен салон“ със ЗП от 230 кв.м , 

2. Едноетажна масивна сграда „Пристройка“ със ЗП от 20 кв.м

3. Метален навес, представляващ гаражни клетки със ЗП от 96 кв.м

  1 596

Урегулиран поземлен имот VI-118 , в кв.24 – по регулационния план на с. Дичево

    770

  Урегулиран поземлен имот VI- общ., в кв.5 – по регулационния план на с. Дичево

    940

 
2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
По точка четвърта от дневния ред Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:           /п/                                                Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт