▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №29/20.08.2021 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Оптимизиране на структурата на Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Главиница. Закриване на изнесени групи на ДГ  „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Главиница от учебната 2021/2022 г.
РЕШЕНИЕ №200
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 305 ал. 1, чл. 310, ал. 5 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 

I. Закрива следните изнесени групи към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, считано от 1 септември 2021 година:

   1. изнесена група „Слънчице“ - село Зафирово;

   2. изнесена група „Кокиче“ – село Дичево;

   3. изнесена група „Пролет“ - село Листец;

   4. изнесена група „Пролет“ – село Звенимир;

   5. изнесена група „Славейче“ – село Черногор;

   6. изнесена група „Първи юни“ – село Ножарево.

II. Пренасочването на децата записани в групите по предходната точка да става, както следва:

    

      1. Записаните деца в изнесена група „Слънчице“ - Зафирово към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, за учебната 2021/2022 година да се прехвърлят в изнесена група „Васил Левски“, Зафирово към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница.

      2. Записаните деца в изнесена група „Кокиче“ – Дичево към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, за учебната 2021/2022 година да се пренасочат към изнесена група „Щастливо детство“ – село Суходол към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница.

      3. Записаните деца в изнесена група „Пролет“ – село Листец към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, за учебната 2021/2022 година да се пренасочат към групите в централната сграда на Детска градина ”Св. Св. Кирил и Методий“ – град Главиница.

      4. Записаните деца в изнесена група „Пролет“ – Звенимир към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, за учебната 2021/2022 година да се пренасочат към изнесена група „Кокиче“ – село Зебил към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница.

       5. Записаните деца в изнесена група „Славейче“ – село Черногор, за учебната 2021/2022 година да се пренасочат към изнесена група „Първи юни“ - Стефан Караджа към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница.

        6. Записаните деца в изнесена група „Първи юни“ – село Ножарево към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, за учебната 2021/2022 година да се пренасочат към групите в централната сграда на Детска градина ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница.

III. Сграден фонд и материално-техническата база:

        1. Сградният фонд и материално-техническата база съгласно АПОС №179/13.03.2001г. на изнесена група „Слънчице“ - Зафирово находяща се в село Зафирово, улица „Генерал Атила Зафиров“ №77, община Главиница, да се стопанисва от Детска градина ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница.

        2. Сградният фонд и материално-техническата база съгласно АПОС №4048/24.04.2018г. на изнесена група „Кокиче“ – село Дичево към Детска градина” Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, находяща се в село Дичево, улица ул. „Втора“ №1, община Главиница, да се стопанисва от Община Главиница и да се използва за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности.

         3. Сградният фонд и материално-техническата база съгласно АПОС №169/15.02.2001г. на изнесена група „Славейче“ - село Черногор към Детска градина” Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, находяща се в село Черногор, улица ул. „Четиринадесета“ №27, община Главиница, да се стопанисва от Община Главиница за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности.

         4. Сградният фонд и материално-техническата база съгласно АПОС №2285/11.01.2011г. на изнесена група „Пролет“ - село Звенимир към Детска градина” Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, находяща се в село Звенимир, улица „Четвърта“ №26, община Главиница, да се стопанисва от Община Главиница за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности.

        5. Сградният фонд и материално-техническата база съгласно АПОС №22/13.01.1998г. на изнесена група „Пролет“ - село Листец към Детска градина” Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, находяща се в село Листец, улица „Първа“ №28, община Главиница, да се стопанисва от Община Главиница за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности.

        6. Сградният фонд и материално-техническата база съгласно АПОС №3336/07.05.2015г. на изнесена група „Първи юни“ – село Ножарево към Детска градина ”Св. Св. Кирил и Методий“ - град Главиница, находяща се в село Ножарево, улица „Първо“ №43, община Главиница, да се стопанисва от Община Главиница за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности.

    IV. Задължителната документация на закритите с настоящото решение изнесени групи да продължава да се съхранява от ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница.

    V. Извозването на децата да се осъществява с училищни автобуси, собственост на Община Главиница или външен изпълнител на транспорт, на който е възложено с договор в присъствието на придружител.

   VI. Трудово-правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритите изнесени групи, да се уредят при условията на Кодекса на труда.

    VII. Приготвянето на обяда за всички групи на Детска градина ”Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница, да се реализира в централната кухня, находяща се в гр. Главиница, улица „Христо Ботев“ № 1 - централната сграда на ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница.

    VI. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме всички правни и фактически действия по издаването на заповед за закриване на посочените в т. I от настоящото решение изнесени групи към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Главиница.

По точка втора от дневния ред Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Oбщина Главиница за учебната 2021/2022 година
 
РЕШЕНИЕ №201
На основание чл. 17, ал.1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, 2, 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. и чл. 53, ал. 1, 2, чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

I. В Списъка на средищни детски градини и училища от Община Главиница за учебната 2021/2022 година да бъдат включени:

      1. ДГ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница
            - Група „Шарено петле“, гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ № 1;
            - Група „ Слънчице“, гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ № 1;
      и изнесените групи към нея:
            - Изнесена група „Кокиче“ с. Зебил, ул. „Втора“ № 20;
            - Изнесена група „Първи юни“ с. Ст. Караджа, ул. "Централна" № 35;
            - Изнесена група „Щастливо детство“, с. Суходол, ул. „Първа“ № 26;
            - Изнесена група ”Васил Левски”, с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ № 77.
      2. Средищни училища:

             - СУ „Васил Левски”, гр. Главиница, ул.“Оборище“ № 57;

             - ОбУ „Иван Вазов”, с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“ № 9;

             - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сокол, ул.“Кирил и Методий“ № 1.

  II. Възлага на Кмета на Община Главиница до 10 септември 2021 година да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включването им в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

        1. Средищни и изнесени групи към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница:

             - Група „Шарено петле“, гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ № 1;
             - Група „ Слънчице“, гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ № 1;
             - Изнесена група „Кокиче“ с. Зебил, ул. „Втора“ № 20;
             - Изнесена група „Първи юни“ с. Ст. Караджа , ул. "Централна" № 35;
             - Изнесена група ”Васил Левски”, с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ № 77;
             - Изнесена група „Щастливо детство“, с. Суходол, ул. „Първа“ № 26.
         2.  Средищни училища:
              - СУ „Васил Левски” - гр. Главиница, ул.“Оборище“ № 57;
               - ОбУ „Иван Вазов”- с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“ № 9;
               - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Сокол, ул.“Кирил и Методий“ № 1.

 

По точка трета от дневния редПредложение за включване на  изнесена група  „Васил Левски“ с. Зафирово към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница  в списъка на защитените детски градини за учебната 2021/2022 година.
 
РЕШЕНИЕ №202
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗПУО, чл.1, ал.1, чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

        1. В списъка на защитените детски градини за учебната 2021/2022 година от Община Главиница да бъде включена изнесена група към ДГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес на управление обл.Силистра,  общ.Главиница, гр.Главиница, ул. „Христо Ботев“ №1.

              1.1. изнесена група „Васил Левски“ с. Зафирово, с адрес ул. „Ген. Атила Зафиров“ №77.

      2. Възлага на Кмета на Община Главиница да внесе мотивирано предложение в МОН, за включване на изнесена група „Васил Левски“ с. Зафирово към ДГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница  в списъка на защитените детски градини до 10 септември 2021 г.

  
По точка четвърта от дневния ред Отдаване под наем на бракувани овощни градини.
 
РЕШЕНИЕ №203
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и 3 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:        
 
       1. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез търг или конкурс за срок от 10 (десет) стопански години, за отглеждане на едногодишни и/ или многогодишни полски култури следните поземлени имоти – частна общинска собственост с начин на трайно ползване “Овощна градина” – бракувани, с идентификатори по кадастралните карти:
              - на землището на с. Сокол - 67828.10.64, с площ 116, 725 дка, находящ се в местността „Кулата“ (АОС № 1329 от 16.08.2004 г.),
              - на землището на с. Суходол - 70336.1.3, с площ от 50, 118 дка, находящ се в местността „Кемалкьой Сърт 1“ (АОС № 1326 от 16.08.2004 г.),
              - на землището на с. Зафирово - 30377.10.22, с площ от 50, 022 дка, находящ се в местността „Амзова Курия“ (АОС № 1331 от 16.08.2004 г.),
         2. Началната годишна наемна цена да се определи съгласно Решение № 363 от 26.04.2018 г. на Общински съвет- Главиница.
      3. Дава съгласие втората, третата и петата стопанска година от подписването на договора, наемателят да бъде освободен от годишна наемна вноска.
         4. Дава съгласие добитият дървен материал от бракуваните трайни насаждения да остане за наемателя.
         5. Възлага на Кмета на Община Главиница, след приключване на дейностите по изкореняване на трайните насаждения от страна на наемателите, да подаде до Общинска служба по земеделие гр. Главиница заявление за промяна на начина на трайно ползване от „Овощна градина” на „Нива” за описаните имоти по точка 1.
        6. Възлага на Кмета на община Главиница да организира и проведе търг или конкурс за отдаване под наем на гореописаните имоти.
По точка пета от дневния редДаване на траен градоустройствен статут на населеното място, изградено към ликвидираното ДЗС „Янко Забунов, общ. Главиница, обл. Силистра, съгласно Закона за административно – териториално устройство на Република България.
РЕШЕНИЕ №204
На основание чл.21, ал.1, т.17 от ЗМСМА, чл.20, ал.1 и чл.32, ал.4 от ЗАТУРБ във вр. С параграф 1, т.3 от същия закон, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
   1. Частта от населеното място попадаща в ПИ 81075.4.501, изградено към ликвидираната организация по параграф 12 от ЗСПЗЗ ДЗС „Янко Забунов“ да бъде присъединено към с. Черногор, общ. Главиница, обл. Силистра.
     2. Решението влиза в сила след обнародване в „Държавен вестник“ чрез Областен управител на Област Силистра, на осн. чл.32, ал.4, предл.3 от ЗАТУРБ.
По точка шеста от дневния редОтпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар.
 
РЕШЕНИЕ №205
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
1. Дава съгласие да се закупят строителни материали за възстановяване на щетите от възникнал пожар на 18.07.2021 г. в жилището на Ваит ***** Фераим, ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Долно Ряхово, ул. „****“ №*, общ. Главиница, обл. Силистра, на стойност до 2 000,00 лева от бюджета на община Главиница за 2021 год.
2. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни  разходи.
3. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
                         
По точка седма от дневния ред - Разни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                             /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт